YRITTÄJYYSTIEDON OPINTOKOKONAISUUS

Yrit­tä­jyys­ko­ko­nai­suu­des­sa kan­nus­te­taan opis­ke­li­jaa si­säi­seen yrit­tä­mi­seen ja ul­koi­seen yrit­tä­jyy­teen niin käy­tän­nös­sä kuin te­o­ri­as­sa. Yrit­tä­jyys­ko­ko­nai­suu­den yk­sit­täi­set kurs­sit ar­vi­oi­daan joko nu­mee­ri­ses­ti tai suo­ri­tus­mer­kin­näl­lä.

Opin­to­ko­ko­nai­suu­den suo­rit­ta­mi­ses­ta pal­ki­taan dip­lo­mil­la. Opin­to­ko­ko­nai­suu­den suo­rit­ta­mi­nen edel­lyt­tää kym­me­nen kurs­sin suo­rit­ta­mis­ta. Luku­vuo­sit­tain tar­jot­ta­vat kurs­sit löy­ty­vät opin­to-op­paan Yrit­tä­jyys­tie­don opin­to­ko­ko­nai­suus -koh­das­ta. Kurs­si­se­los­teis­sa on myös­kin ker­rot­tu kurs­sin kuu­lu­mi­ses­ta ko­ko­nai­suu­teen.

OPPIAINERAJAT YLITTÄVÄT KURSSIT

Oppi­aine­ra­jat ylit­tä­vä kurs­si to­teu­te­taan usein eri oppi­ai­nei­den opet­ta­jien joh­dol­la. Kurs­sin ta­voit­tee­na on, että opis­ke­li­ja saa mah­dol­li­suu­den so­vel­taa oppi­aine­ra­jat ylit­tä­vää osaa­mis­taan.

Kurs­sin teh­tä­vät so­vi­taan opis­ke­li­jan kans­sa etu­kä­teen ja sen laa­juus voi olla joko ko­ko­nai­nen tai puo­li­kas kurs­si.

KURS­SI­SE­LOS­TEETOPS EYL18.9.2017