Teemaopinnot ja soveltavat kurssit

Teemaopinnot ovat eri tiedonaloja yhdistäviä opintoja ja valtakunnallisia syventäviä kursseja. Ne eheyttävät opetusta ja kehittävät opiskelijoiden taitoja hahmottaa ja ymmärtää yksittäistä oppiainetta laajempia kokonaisuuksia. Teemaopintojen keskeisenä tehtävänä on tarjota mahdollisuuksia usean eri oppiaineen tietojen ja taitojen yhdistämiseen ja soveltamiseen. Teemaopintojen tavoitteena on, että opiskelija rohkaistuu etsimään eri tieteen- ja taiteenalojen keskeisten käsitteiden ja näkökulmien välisiä yhteyksiä ja muodostaa niiden pohjalta kokonaisuuksia, hahmottaa ongelmia, ilmiöitä tai kysymyksiä sekä innostuu etsimään niihin ratkaisuja yksin ja yhteistyössä muiden kanssa, hyödyntää eri aloilta hankkimiaan tietoja ja taitoja, hakee informaatiota eri lähteistä ja arvioi tietolähteiden luotettavuutta, soveltaa osaamistaan ja kehittää tieto- ja viestintäteknologisia taitojaan käytännön toiminnassa ja työskentelee tavoitteellisesti ja toimii rakentavasti ryhmän jäsenenä. Teemaopinnot yhdistelevät eri oppinaineita kolmen teeman avulla:

 1. Monitieteellinen ajattelu (TO01)
 2. Tutkiva työskentely teknologialla (TO02)
 3. Osaaminen arjessa (TO03)

Soveltavat kurssit ovat lukiokohtaisia, erityisiä kursseja, joilla syvennytään johonkin tiettyyn teemaan tai käsitellään ilmiöitä luovalla tavalla. Jos olet jo suorittanut kolme teemaopintokurssia, kurssi merkitään lukokohtaiseksi soveltavaksi.

EYL:ssä tarjotaan seuraavanlaisia teemaopintoja ja soveltavia kursseja.

 • Monitieteellinen ajattelu TO01

  TO01 Audiovisuaalisen kerronnan keinoja ja tulkintaa

  Lukuvuonna 2020-21: tauolla

  Opi taitavaksi kuvien ja elokuvien lukijaksi! Elokuvien ja muun audiovisuaalisen median tukitseminen ja analysointi ovat tärkeitä tulevaisuuden kansalaistaitoja. Lisäksi niiden osaamista tarvitaan yhä enemmän nyt, kun uusi opetussuunnitelma ja sähköinen ylioppilaskoe ovat tuoneet mukanaan monilukutaitoa vaativia aineistoja. Kurssin tavoitteena on opettaa audiovisuaalisten aineistojen erittelyä ja tulkintaa. Opiskelija harjaantuu ymmärtämään elokuvallista ilmaisua sekä itsenäisenä mediana että yleisessä kulttuurikontekstissa. Opiskelijalle muodostuu käsitys siitä, miten visuaalista mediaa käytännössä tehdään. Kurssin käytännön harjoitusten tekeminen vahvistaa myös tietoteknisiä valmiuksia. Kurssilla perehdytään elokuvallisen ilmaisun keinoihin ja tarkastellaan elokuvan kerrontaa, kuten kuvaustapoja, leikkausta ja lavastusta. Tutustutaan erilaisiin audiovuaalisen kerronnan lajeihin, kuten musiikkivideoihin, mainoksiin, uutisiin ja dokumentteihin. Kurssilla tehdään myös erilaisia käytännön harjoituksia ja tehtäviä.

  TO01 / ENA12 Young Scientific Minds

  Lukuvuonna 2020-21: tauolla

  Do you have a scientific mind? Are you curious about how the world works? Come and quench your thirst for knowledge by joining other young scientists on a journey of discovery. This course will allow you to do research on a topic that has always intrigued you in geography, biology, physical education, history, the arts, mathematics, physics, chemistry, technology, psychology, religion, or the social sciences. Your study can be multidisciplinary or focus on just one discipline. All the studies will be written in English and published in an online academic magazine made by the students. We will be working closely with Aalto University, the University of Helsinki, Technologies Industry of Finland and other research institutions. The course includes excursions and lectures by visiting scholars and experts. Students completing this course will all get a diploma and the chance to participate in the biannual CERN Science Course (FY10) to Switzerland.

  TO01 / HI11 History in English

  Lukuvuonna 2020-21: tauolla
  Kiehtovatko sinua historialliset aiheet kuten Etelä-Afrikan apartheid, orjuus Yhdysvalloissa tai toinen maailmansota? History in English -kurs­sil­la tu­tus­tu­taan maa­il­man­his­to­ri­an va­paus­tais­te­lui­hin teks­tin ja ku­van avul­la eng­lan­nin kie­lel­lä. Ope­tus koos­tuu lu­en­nois­ta, ryh­mä­töis­tä, kes­kus­te­lu­tuo­ki­ois­ta, elokuvista, op­pi­lai­den esi­tel­mis­tä ja ret­kis­tä. Kurs­si so­vel­tuu kai­kil­le, jot­ka haluavat syventyä lähihistoriaan ja hioa englanninkielen taitojaan autenttisen materiaalin parissa. Kurssin suorittaneet saavat diplomin.

  TO01 / RUB16 Terapi på svenska

  Oletko kiinnostunut psykologiasta? Haluatko treenata ruotsia?  ‘Terapi på svenska’- kurssilla voit opiskella molempia. Kyseessä on kokonainen soveltava kurssi, jossa ei pidetä kurssikoetta. Käymme läpi esim. psykologian ja mielenterveyden sanastoa ja teemme erilaisia soveltavia harjoituksia kerraten samalla ruotsia. Kurssi sisältää myös vierailukäyntejä ja elokuvatehtävän. Kurssille osallistuminen ei edellytä aikaisempia syventäviä tai soveltavia psykologian kursseja, ruotsin osalta oleellista ovat riittävät pohjatiedot ja tietysti into oppia lisää, lähinnä kurssi on kuitenkin tarkoitettu abivuoden opiskelijoille. Kurssilla jokainen etenee oman tasonsa ja tavoitteensa mukaisesti. Du är varmt välkommen! Hoppas vi ses på kursen!

  TO01 / YH05 NY24H Vuosi yrittäjänä-kurssi

  Kurssi järjestetään 24 tuntia kestävänä yökouluna. Kurssilla on kahdenlaisia osallistujia: pienryhmissä yritystä suunnittelevat opiskelijat ja heitä ohjaavat, erikseen valittavat ohjaavat opiskelijat. Leirin tavoitteena on saada opiskelijat asettamaan tavoitteita ja ottamaan vastuuta sekä omasta että tiiminsä toiminnasta. Leirillä sovelletaan vuorovaikutus- ja neuvottelutaitoja sekä ongelmanratkaisukykyjä. Leirin suoritus on pakollinen osa yrittäjyysopintojen kokonaisuutta.

  TO01 / YH? Sivistyneeksi kansalaiseksi -kurssi

  Kerrankin kurssi, joka on täysin ajan hermolla! Kurssilla tarkastellaan kiinnostavia yhteiskunnallisia ilmiöitä. Tarkasteltavat ilmiöt määräytyvät sen mukaan, mikä on ajankohtaista juuri kurssin toteuttamisen aikana. Tavoitteena on oppia seuraamaan mediaa kriittisesti ja kontekstuaalisesti. Kurssin aikana tehtävät työt ovat mediatekstejä – kuten esimerkiksi mielipidekirjoituksia tai kommentteja.

 • Tutkiva työskentely teknologialla TO02

  TO02 / AT03 Pelinteko

  Kurssilla opiskelijat pääsevät toteuttamaan oman pelin hyödyntäen jotain valmista pelintekoympäristöä (esimerkiksi Unity). Tavoitteet:

  • Opiskelijat saavat toteutettua oman pelin.
  • Opiskelijat tutustuvat ohjelmointiin ja johonkin ohjelmointikieleen.
  • Opiskelijat tutustuvat tietokoneohjelman toteutusprosessiin.

  Varsinaisia esitietoja kurssilla ei vaadita. Ohjelmointikokemuksesta tai kotisivujen tekemisestä (esimerkiksi HTML-kieltä kirjoittamalla) on varmasti etua, mutta kurssi on tarkoitettu myös niille, joilla ei ole aiempaa kokemusta ohjelmoinnista. Kurssi koostuu oman pelin toteutuksesta. Oma peli pyritään rakentamaan käyttämällä jonkin ympäristön tarjoamia valmiita malleja sekä mahdollisia tutoriaaleja.

  TO02 Build your own escape room – luovaa ongelmanratkaisua pakopelien avulla

  Lukuvuonna 2020-21: 4. jakso, 8. palkki
  Kurssilla tutustutaan luovaan ongelmanratkaisuun erilaisten pulmien ja pakopelien kautta sekä itse pelaamalla että pakopelejä rakentamalla. Kurssin tavoitteena on, että opiskelija suunnittelee ja toteuttaa yhteistyössä muiden opiskelijoiden kanssa johonkin ilmiöön tai aihepiiriin liittyvän pakohuoneen ja raportoi prosessista englanniksi. Samalla hän kehittää osaamistaan tieto- ja viestintäteknologiassa. Lisäksi tavoitteena on, että opiskelija saa tilaisuuksia oppiainerajat ylittävään työskentelyyn ja yhteistyöhön mm. matematiikassa ja englannissa. Kurssi vahvistaa kielellistä osaamista englannissa ja tukee erilaista matemaattista-ajattelua.

  Opiskelijoilta pyydetään kurssille vapaamuotoinen hakemus englanniksi. Lisäksi heiltä vaaditaan muutaman kympin mahdollista omavastuuta (pakohuoneiden pelaamiseen). Kurssi on tarkoitus toteuttaa yhteistyössä erään pakopeliyrityksen kanssa.

  TO02 (robotiikka) EYL Let Me Hack It! – Luovan teknologian kurssi

  Lukuvuonna 2020-21: 4. jakso, 5. palkki

  Kurssilla perehdytään teknologiaan Arduino-mikrokontrollerin avulla. Kurssilla puretaan ja rakennetaan erilaisia laitteita sekä harjoitellaan mikrokontrollerin ohjelmoimista. Kurssilla saat luovasti yhdistää elektroniikkaa, ohjelmointia sekä opit rakentamaan vanhoista laitteista jotain uutta ja hyödyllistä. Kurssi ei vaadi aikaisempaa osaamista ohjelmoinnista.

 • Osaaminen arjessa TO03

  TO3 Työelämän taidot -tiimikurssi

  Lukuvuosi 2020-21: 9. palkki, tapaamisia jaksoittain
  Työelämän taidot -tiimikurssin avulla pääset kehittämään tulevaisuudessa vaadittavia taitoja kuten organisaatio-, viestintä- ja yhteistyötaitoja sekä rakentamaan lukiomme yhteishenkeä. Kurssi sopii erityisesti 2. vuositason lukiolaisille ja aktiivisille ykkösille.

  Kurssisuorituksen lisäksi tiimikurssista saa työtodistuksen.

  TO03 / EAB310 Espanjan leirikoulu

  Lukuvuonna 2020-21: tauolla

  Leirikouluvaihdossa pääset tutustumaan espanjalaiseen kulttuuriin ja historiaan viikon mittaisen leirikoulun aikana Segoviassa. Majoitut oman vaihtoparisi perheen luona ja opit espanjaa aidossa ympäristössä. Päivisin käydään upeilla nähtävyyksillä ja vieraillaan esimerkiksi museoissa lähinnä muiden suomalaisten opiskelijoiden kesken, ja virallisen ohjelman ulkopuolella vietät aikaa vaihtoparisi, perheen ja muiden osallistujien kanssa. Majoitat vastaavasti myös espanjalaisen opiskelijan luoksesi viikoksi ja tutustutat hänet suomalaiseen elämään. Kurssi sisältää myös kirjallisia ja suullisia töitä espanjaksi tai englanniksi.

  TE03 / ENA? Shanghain leirikoulu

  Lukuvuonna 2020-21: tauolla

  Leirikouluvaihdossa pääset tutustumaan kiinalaiseen kulttuuriin ja historiaan viikon mittaisen leirikoulun aikana Shanghaissa. Majoitut oman vaihtoparisi perheen luona. Isäntäkouluun tutustumisen lisäksi päivisin käydään upeilla nähtävyyksillä ja vieraillaan esimerkiksi museoissa yhdessä kiinalaisten opiskelijoiden kanssa. Virallisen ohjelman ulkopuolella vietät aikaa vaihtoparisi, isäntäperheesi ja muiden osallistujien kanssa. Majoitat vastaavasti myös shanghailaisen opiskelijan luoksesi viikoksi ja tutustutat hänet suomalaiseen elämään. Leirikoulumatka, isännöiminen ja näihin valmistutuminen vahvistavat englannin kielen osaamista ja antavat valmiuksia kartuttaa maailmankansalaisen taitoja. Kurssi sisältää myös kirjallisia ja suullisia töitä englanniksi.

  TO03 / ENA14 The Model UN Conference in New York

  Lukuvuonna 2020-21: tauolla
  Haaveiletko tulevaisuudesta kansainvälisten tehtävien parissa? Englannin ja yhteiskuntaopin yhteistyökurssi tarjoaa mahdollisuuden oppia kansainvälistä yhteistyötä ja vaikuttamista autenttisessa ympäristössä. Valittu ryhmä opiskelijoita matkustaa noin viikoksi New Yorkiin helmi-maaliskuussa, missä delegaatio osallistuu kansainväliseen malli-YK-konferenssiin (NHSMUN) ja vierailee mm. Yhdistyneiden kansakuntien pääkonttorissa, Suomen konsulaatissa ja YK:n edustustossa. Konferenssiin osallistumisesta saa diplomin ja kokemuksesta on paljon hyötyä tulevaisuuden jatko-opintoja suunnitellessa ja uravalintoja tehdessä. Suosituksena on ensin käydä YH09 / TO03 Global Citizenship and the UN, missä pääsee tutustumaan Yhdistyneiden kansakuntien toimintaan ja osallistumaan YK-kokouksien simulaatioihin englanniksi ja suomeksi.

  TO03 / OP10 Harrasta hyväntekeväisyyttä!

  Lukuvuosi 2020-21: Keväällä 2021, lähijakso 8. palkissa

  Oletko aina halunnut tehdä hyväntekeväisyyttä vapaaehtoistyön muodossa? Voit saada siitä kurssin tarjoamalla apuasi yhden jakson ajan. Lähitapaamisia ohjaajien kanssa on kolme, joista ensimmäisellä kerralla keskustellaan kurssisuorituksen vaatimuksista ja vapaaehtoistyön vastuista, ohjeistetaan kurssipäiväkirjan tekeminen sekä valitaan hyväntekeväisyysjärjestö tai muu kohde. Vapaaehtoistyötä tehdään 2-3 tuntia noin kerran viikossa esim. tiistaisin oppituntien jälkeen tai viikonloppuisin. Voit valita jonkun lukiomme yhteistyökumppaneista (Zimbabwen Aids-orvot ry., Veripalvelu, Kauklahden elä ja asu-seniorikeskus, Espoon Kehitysvammatuki ry jne.), ryhtyä vertaistukiopettajaksi jossain sinulle helpossa aineessa tai ehdottaa omaa projektiasi/tempaustasi. Toisella kerralla katsotaan, miten homma etenee ja viimeisellä kerralla palautetaan kurssipäiväkirja ja tehdään itsearviointi. Kurssista saa diplomin ja paljon hyvää mieltä! Huom. kurssin voi suorittaa myös ulkomailla hyväntekeväisyysprojekteissa koulujen loma-ajalla.

  TO03 / RUA Kulttuurimatka Tukholmaan

  Lukuvuonna 2020-21: tauolla

  Lukion 2. vuosikurssille suunnattu projekti, jossa opiskelijat tutustuvat ruotsalaiseen ja ruotsinsuomalaiseen kulttuuriin ja kulttuuri-ilmiöihin. Museokäyntien (mm. Tekniska museet) lisäksi käymme teatterissa ja osallistumme Konst i Tunnelbanan-kierrokselle. Matkan tarkoitus on edistää ja syventää opiskelijoiden ruotsinkielen taitoja, tutustuttaa heidät erilaisiin kulttuuri-ilmiöihin sekä innostaa ja motivoida heitä ruotsinkielen opinnoissaan. Tarkoitus on päästä kosketuksiin “elävän” riikinruotsin ja kulttuurin kanssa. Kurssin pohjavaatimuksena on, että kurssit BA02-05 on hyväksytysti suoritettu.

  TO03 / SAB311 Deutschland kennenlernen -kurssi

  Lukuvuonna 2020-21: 2. jakso, 8. palkki (ma + ke)
  Deutschland kennenlernen -kurssilla tutustumme rennossa ilmapiirissä nimensä mukaisesti Saksaan eri tahojen kautta ja avulla. Pääset tutustumaan mm. saksalaiseen kulttuuriin (musiikki, elokuvat, kirjallisuus yms.), Saksan liike-elämään ja urheiluun. Opit Saksasta toivottavasti uutta myös yleisesti pelien, esitelmien, leffojen ym. avulla. Teemme kurssilla myös mahdollisuuksien mukaan vierailuja Saksaan liittyviin kohteisiin (ainakin Goethe-Instituuttiin). Kurssilla ei käydä kielioppia, vaan käytetään kieltä ja opitaan ehkä jotain uutta siinä sivussa. Tarkoitus on järjestää kurssi, jossa saat ja rohkenet käyttää saksaa. Kurssin osallistujat pääsevät itse vaikuttamaan kurssin toteutustapaan ja aihepiireihin toiveidensa mukaisesti. Kurssista ei anneta arvosanaa, vaan se arvioidaan joko hyväksytysti tai hylätysti suoritetuksi. Tule rohkeasti mukaan pitämään saksan kielen taitoasi yllä tai verestämään vanhoja taitoja, kaikki ovat tervetulleita vuositasosta riippumatta. Willkommen!

  TO03 / TE06 Rentoudu ja voi hyvin kurssi

  Lukuvuosi 2020-21: 2. jakso ja 4. jakso
  Kurssin aikana tehdään erilaisia käytännön harjoituksia liittyen rentoutumiseen, keskittymiseen ja mielen rauhoittamiseen. Toiminnallisten työtapojen tueksi käydään läpi somaattiseen ja psyykkiseen terveyteen liittyvää teoriaa. Kurssi sisältää vierailukäyntejä terveyttä edistäviin kohteisiin (esim. jooga-studio, meditaatiokeskus, Mielenterveysseura) sekä vierailevia luennoitsijoita. Kurssin tavoite on lisätä opiskelijoiden hyvinvointia ja jaksamista sekä tarjota välineitä stressinhallintaan. Lisäksi kurssin teemat tukevat sekä terveystiedon että psykologian osaamista ylioppilaskokeessa.

  TO03 / YH09 Global Citizenship and the UN

  Lukuvuonna 2020-21: 2. jakso, 8. palkki
  Tiesitkö, että EYL on YK-koulu? Tällä kurssilla tutustut Yhdistyneiden kansakuntien toimintaan tutkimalla kestävän kehityksen tavoitteita ja osallistumalla YK-kokouksien simulaatioihin englanniksi ja suomeksi. Kurssilla tehdään tiiviisti yhteistyötä Suomen YK-liiton kanssa (Maailman parhaat uutiset ja PowerTalk-roolipeli) ja järjestetään vierasluentoja sekä vierailuja (mm. eduskunta ja erilaiset kansalaisjärjestöt kuten UN Women). Kurssin aikana pääset myös suunnittelemaan YK päivää lukiossamme ja ideoimaan kummilapsitoimintaa sekä hyväntekeväisyystempauksia. Tälle kurssille osallistuneiden joukosta valikoidaan ansioituneimmat opiskelijat, jotka saavat kunnian osallistua EYL:n delegaationa vuosittain New Yorkissa pidettävään malli-YK-konferenssiin (NHSMUN). Kurssin aikana suoritetaan Maailmankansalaisen kypsyyskoe, johon kuuluu laaja yksin tai pareittain tehtävä projektityö YK:n teemoista ja josta saa erillisen Suomen YK-liiton antaman diplomin.

 • Soveltavat lukiokohtaiset kurssit

  BI07 Biologian työkurssi

  Lukuvuonna 2020-21: 4. jakso, 5. palkki

  Opitko paremmin tekemällä kuin lukemalla? Tämä kurssi voi olla juuri sinulle tarkoitettu! Biologian työkurssilla pääset tekemään laboratoriotöitä ja preparointeja. Kurssilla syvennytään monipuolisesti biologian pakollisten ja syventävien kurssien aihepiireihin. Lukuvuonna 2019-2020 kurssilla muun muassa eristettiin DNA:ta banaanista, kasvatettiin papuja, herneitä ja krasseja, tutkittiin rapuja ja kaloja sekä määritettiin veriryhmät. Kurssilla kävi vierailija WWF:ltä ja Helsingin yliopistosta.

  ENA11 English Literature and Creative Writing

  Lukuvuonna 2020-21: 2. jakso, 7. palkki
  Englanninkielisen kirjallisuuden ja luovan kirjoittamisen soveltavalla kurssilla pääset seikkailulle tarinoiden maailmaan. Kurssilla tutustut eng­lan­nin­kie­li­seen kir­jal­li­suu­teen ja kirjoitat luovia tekstejä eri tyylilajeja kokeillen. Lukemalla erilaisia kaunokirjallisia tekstejä opit myös kirjoittamaan paremmin, ja kummatkin kartuttavat kielitaitoa ja sanastoa muita englannin opintoja sekä ylioppilaskirjoituksia mielessä pitäen. Kurssilla esitellään klassikot kuten William Shakespeare, Jack London ja Mary Shelley, tutkitaan miten kaunokirjallisuus on muuttanut maailmaa vaikuttamalla politiikkaan, tutustutaan eri kirjallisuudenlajeihin scifistä romantiikkaan ja salapoliisikertomuksiin sekä sukelletaan maailmankirjallisuuden pariin. Lopuksi voit toteuttaa jonkun laajemman luovan projektin kuten oman elokuvan tekemisen, novellin tai runon kirjoittamisen, ja julkaisun taittamisen. Kurssi aikana on mahdollisuus hakea mukaan Lontoon kulttuurimatkalle.

  ENA20 English Club

  Lukuvuonna 2020-21: 4. jakso, 4. palkki
  Tämä kurs­si on sinulle, joka harrastat englannin kieltä ja innostut kielistä! Suun­nit­te­let ken­ties tu­le­vai­suu­des­sa kor­ke­a­kou­lu­o­pin­to­ja, joihin kuuluvat englannin kieli ja olet kiin­nos­tu­nut tu­tus­tu­maan yli­o­pis­to­maa­il­maan opin­to­vie­rai­lu­jen mer­keis­sä. Ha­lu­at tut­kia mu­sii­kin, elo­ku­vien ja kir­jal­li­suu­den kiel­tä sekä nau­tit luo­vas­ta sekä tie­teel­li­ses­tä kir­joit­ta­mi­ses­ta myös eng­lan­nin kie­lel­lä. Väit­te­le­mi­nen eng­lan­nik­si kieh­too si­nua ja ha­lu­at ke­hit­tää suul­li­sia kie­li­tai­to­ja­si väit­te­ly­har­joi­tuk­sil­la, mah­dol­li­ses­ti jopa osal­lis­tua väit­te­ly­ki­saan. Kurs­sin tar­kem­pi si­säl­tö rää­tä­löi­dään opis­ke­li­ja­ryh­män kiin­nos­tus­ten mu­kaan. Kurs­sin ar­vi­oin­ti ei pe­rus­tu kurs­si­ko­kee­seen, vaan opis­ke­li­joi­den osal­lis­tu­mis­ak­tii­vi­suu­teen ja tuo­tok­siin. Mahdollisuuksien mukaan kurssin puitteissa toteutetaan Lontoon kulttuurimatka.

  LI06 Mailapelikurssi

  Lukuvuosi 2020-21: 1. jakso
  Kurssin pääsisältönä ovat mailapelit mm. tennis, sulkapallo, padel, pöytätennis ja squash. Kurssilla harjoitellaan lajien perustekniikoita ja syvennetään pelikäsitystä.

  LI07 Talviliikuntakurssi

  Lukuvuosi 2020-21: 4. jakso
  Kurssi toteutetaan viikonloppukurssina jossakin laskettelu/talviliikuntakeskuksessa. Kurssiin sisältyy teoriaosa, jonka sisältönä on rinnekäyttäytyminen, matkajärjestelyt ja varusteet. Kurssin talviliikuntalajeina ovat murtomaahiihto, laskettelu ja lumilautailu.

  LI08 Wanhat tanssit -kurssi

  Lukuvuosi 2020-21: 3. jakso
  Toisen vuoden opiskelijoiden perinteinen vanhojen tanssien kurssi, jonka päätteeksi esiinnytään vanhemmille, omalle lukiolle sekä mahdollisesti alakouluille ja vanhusten palvelutalolla. Tavoitteena on oppia monipuolinen tanssitaito salonkitansseissa, hallita oikeat käytöstavat eri tilanteissa sekä opetellaan tanssiaisten järjestämistä.

  LI09 Vaelluskurssi

  Lukuvuosi 2020-21: 1. jakso
  Retkeilyn ja luonnontuntemuksen kurssi. Kurssilla opetellaan erä- ja retkeilytaitoja ja suoritetaan erävaellus Nuuksion kansallispuistossa viikonloppuna yöpyen metsässä.

  LI10 Hyvinvointia kuntoilusta

  Lukuvuosi 2020-21: 4. jakso
  Harjoitellaan monipuolisesti erilaisia ryhmäliikuntamuotoja (mm. grit, body pump, step-aerobic, zumba, spinning) sekä kuontosalityöskentelyä. Kurssi toteutetaan yhteistyössä viereisen Ladyline kuntokeskuksen kanssa.

  LI11 Valtakunnallinen liikuntadiplomikurssi

  Lukuvuosi 2020-21: 4. jakso
  Liikunnan lukiodiplomin suorittaminen on osoitus opiskelijan fyysisestä toimintakyvystä (liikuntakykyisyys), liikuntatiedoista (liikunnan tutkielma), harrastuneisuudesta tai erityisosaamisesta sekä yhteistyö- ja työskentelytaidoista. Lisäksi arviointikohteina ovat opiskelijan taito pohtia liikunnan merkitystä elämässään sekä taito analysoida omia liikunnan oppimisprosessejaan lukiokoulutuksen aikana. Kurssin suorittamisesta saattaa olla hyötyä jatko-opintopaikkaan hakiessa.

  LI12 Kuntosalityöskentelyn kurssi

  Lukuvuosi 2020-21: 5. jakso
  Kurssilla käydään läpi voimaharjoittelun eri muotoja, tutustutaan eri kuntosaliharjoitteisiin sekä harjoitellaan oman ohjelman laatimista ja sen mukaisesti harjoittelemista.

  LI16 Elektronisen urheilun kurssi

  Lukuvuosi 2020-21: 2. jakso
  Kurssi järjestetään kerhomaisesti pitkin lukuvuotta (Wilmassa sijoitettu 2. jaksoon). Tavoitteena on että opiskelija tutustuu e-urheiluun ilmiönä, harjoittaa taitojaan e-urheilun harrastajana, perehtyy e-urheilun valmennukseen sekä toimimiseen joukkueessa. Tätä kautta voi hakea mukaan koulun joukkueeseen, joka osallistuu mahdollisesti e-sports turnauksiin.

  OP10 Onnistumisen avaimet 1

  Lukuvuonna 2020-21: 2. jakso, palkki 6

  Käytännönläheinen kurssi siitä, miten voit auttaa itseäsi saavuttamaan tavoitteesi ja onnistumaan. Tavoitteena on löytää olosuhteet ja toimintatavat, joissa saat itsestäsi parhaan esiin. Menestys on merkityksellisen toiminnan ja hyvinvoinnin sivutuote. Kurssi sisältää runsaasti harjoituksia, joiden avulla löydät vahvuutesi ja saat kiinni haasteistasi. Käsittelemme kurssilla positiivisen psykologian viitekehyksessä vahvuuksia, identiteettiä, tavoitteellisuutta ja suunnitelmallisuutta, ajattelun merkitystä, tunnetaitoja ja kokonaisvaltaista hyvinvointia. Kurssin aikana teemme sähköisen portfolion, joka sisältää positiivisen cv:n. Kurssi arvioidaan hyväksytty / hylätty ja suorituksen saat kirjoittamalla oppimispäiväkirjan ja tekemällä annetut harjoitukset. Kurssi on suunnattu toisen vuoden opiskelijoille ja abiturienteille.

  FI06 Väittely

  Lukuvuonna 2020-21: 3. jakso 6.palkki

  Haluaisitko oppia ilmaisemaan mielipiteesi ytimekkäästi? Sytytkö väittelyistä? Oletko kiinnostunut ajankohtaisista ilmiöistä? Haluatko vaikuttamisen taitoja? Kurssilla harjoittelemme mielipiteiden perustelemista väittely- ja keskusteluharjoituksin ajankohtaisista ilmiöistä.Kurssi arvioidaan hyväksytty / hylätty. Kurssisuoritus edellyttää läsnäoloa, harjoitusten suorittamista ja alustuspuheenvuoron pitämistä. Kurssi arvioidaan hyväksytty / hylätty.