Arviointikäytänteet

Kurssien arviointi

Arvioinnin tehtävänä on antaa opiskelijalle palautetta opintojen edistymisestä ja oppimistuloksista. Arviointi auttaa myös opettajia opetuksen arvioinnissa. Arvosanan antaminen on yksi arvioinnin tulos. Opiskelijalla on oikeus saada tieto arviointiperusteista. Jokaisen kurssin alussa tehdään kurssisopimukset, joissa sovitaan kyseisen kurssin tavoitteet ja arvostelukriteerit. Kurssit arvostellaan toisistaan riippumatta. Poikkeuksen tähän muodostaa ainoastaan päättöarviointi. Arvostelussa otetaan huomioon kunkin kurssin kokeet, kirjalliset / suulliset tuotokset sekä jatkuva näyttö. Tietyt kurssit voidaan arvostella ilman koetta, mikäli kurssisopimuksessa on näin sovittu.

Kurssiin kuuluvat työt on tehtävä sovitussa aikataulussa. Jos jakson uusintapäivään mennessä ei kaikkia töitä ole tuotu arvosteltavaksi, kurssi voidaan keskeyttää ja jättää arvioimatta. Puuttuu (P) -merkintä muuttuu keskeytys (K)- merkinnäksi viimeistään saman jakson uusintakoepäivänä. Tulevat poissaolot tulee ilmoittaa opettajalle etukäteen ja opiskelija on itse velvoitettu seuraamaan poissaolojaan. Oppitunnilta myöhästymiseksi katsotaan enintään 15 minuutin myöhästyminen. Pidempi myöhästyminen merkitään poissaoloksi. Kolmesta myöhästymisestä tulee poissaolo. Selvittämättömät poissaolot voivat alentaa kurssiarvosanaa ja kurssi voidaan jättää myös kokonaan arvostelematta poissaolojen takia ja keskeyttää (K). Kursseilta ei voi olla yhtään selvittämätöntä poissaoloa. Kursseilta poissaolojen enimmäismäärä on 3. Koulun muu toiminta -poissaolot muuttuvat selvittämättömiksi, jos asiasta ei ole sovittu etukäteen kurssin opettajan kanssa.

Arvosanoihin vaikuttavat kaikki arvioidut kurssit. Mitään ei voi jälkikäteen enää poistaa. Jos opiskelija haluaa korottaa yksittäisen kurssin arvosanaa vielä sen jälkeen, kun hänen oikeutensa korottamiseen on ohi, ainoa keino on suorittaa kyseinen kurssi uudelleen. Kun kaikki pakolliset kurssit on suoritettu, voidaan ennen päättötodistuksen saamista koettaa korottaa aineen koko oppimäärän arvosanaa erillisessä kuulustelussa (tentissä). Oppiaineen oppimäärän arvosana määräytyy opiskelijan opiskelemien pakollisten ja valtakunnallisten syventävien kurssien kurssiarvosanojen aritmeettisena keskiarvosanana.

Arviointiviikko

Lukiossa järjestetään jakson päätteeksi seitsemänpäiväinen arviointiviikko. Arviointi mittaa kuinka jokin kokonaisuus osataan, miten opittua sovelletaan ja miten ongelmanratkaisutilanteessa selvitään.  Arviointiviikolla noudatetaan tavallisesta poikkeavaa työjärjestystä, mikä tarkoittaa sitä, että lukujärjestyksen mukaisia oppitunteja ei ole. Ennen koetta saattaa olla pohjatunti, jolloin palautetaan mieliin ydinasioita ja kerrataan kokonaisuuksia. Mahdollinen pohjatunti on koeaamuna 820-9.05 tai opettajan ilmoittamana muuna ajankohtana. Kokeet alkavat klo 9.20 ja päättyvät klo 12.00 ellei opettaja ole muuta ilmoittanut.  Kokeesta saa poistua aikaisintaan klo10.20. Läsnäolo arviointitilanteessa tulkitaan suorituskerraksi, vaikka et jättäisikään koetta arvosteltavaksi. Huomaa, että 7. ja 8.palkin kokeet ovat samana päivänä siten, että toinen koe on aamulla ja toinen ruokailun jälkeen.

Lisäaika arviointiviikon kokeissa + 60 min

Lisäaikaoikeutettuja ovat sellaiset opiskelijat, joilla on erityisopettajan toteama tarve lisäaikaan. Rehtori vahvistaa lisäajan käyttöoikeuden. Opiskelija hakee rehtorilta erillisen erityisjärjestelykortin, joka tulee näyttää kurssin opettajalle viikkoe ennen koetta. Opiskelijan vastuulla on huolehtia siitä, että kurssin opettajalla on tieto lisäajan käytöstä ennen arviointiviikkoa.

Jaksotodistukset

Kurssiarvosanat tulevat näkyviin Wilmaan arviointia seuraavana päivänä. Pakolliset ja syventävät kurssit arvioidaan numeroilla (4-10) ja soveltava kurssisuoritusmerkinnällä (S). Numero 4 tarkoittaa hylättyä kurssia. K tarkoittaa keskeytettyä kurssia, P puuttuvia suorituksia ja X arvioidaan myöhemmin. Soveltavissa kursseissa H on hylätty ja S on hyväksytty. Lukioasetuksen mukaan opiskelijan opintojen edistymisestä on annettava riittävän usein tietoa myös huoltajalle. Alle 18-vuotiaiden opiskelijoiden huoltajat näkevät arvioinnit Wilmasta. Tarpeen vaatiessa koulu pitää yhteyttä huoltajiin ja sopia muunlaisista käytänteistä heidän kanssaan.

Arvioinnin uusiminen ja oikaisu

Arvioinnista tiedon saatuaan opiskelija voi pyytää opinnoissa etenemistä koskevan päätöksen tai päättöarvioinnin uusimista. Pyyntö tehdään kirjallisesti rehtorille ennen kuin kaksi kuukautta on kulunut tiedon saamisesta. Jos opiskelija on edelleen tyytymätön arvosanasta tehtyyn ratkaisuun, hän voi pyytää oikaisua lääninhallitukselta.

Uusintakäytänteet

Hylätyn kurssin saa yrittää uusia kerran lukuvuoden aikana, missä tahansa jaksossa. Hylätyt kurssisuoritukset suoritetaan pääsääntöisesti ensimmäisessä mahdollisessa uusintakuulustelussa ja aina sen lukuvuoden aikana, jolta arvosana on saatu. Ennen hylätyn kurssin uusintakoetta on osallistuttava edellispäivän workshoppiin. Workshopissa aineenopettaja kertaa kurssin tärkeimmät asiat ja opiskelijalla on mahdollisuus pyytää apua epäselviin kohtiin.

Uusintapäivä järjestetään yleensä keskiviikkoisin klo 16.00-18.30. Viidennen jakson uusinta järjestetään kesäkuussa. Uusintaan on ilmoittauduttava kirjallisesti Wilmassa Tentit-välilehdeltä löytyvien Uusintatentti-ilmoittautumisten kautta. Kullekin opiskelijalle näkyvät Wilmassa ne Uusintatentti-ilmoittautumiset, joihin hänellä on osallistumisoikeus. Tentti-ilmoittautumiset sulkeutuvat edeltä ilmoitettuna ajankohtana. Viidennen jakson uusintaan ilmoittaudutaan kevätjuhlapäivää edeltävänä päivänä. Uusintatenttiin ilmoittautuminen on sitova. Mikäli haluaa uusia jonkin muun jakson kuin juuri päättyneen jakson hylättyjä arvosanoja, ilmoittaudutaan suoraan opettajalle kirjallisesti Wilma-viestin kautta. Ilmoittautumisessa noudatetaan samaa aikataulua kuin tentti-ilmoittautumisissa. Jos opiskelija on ilmoittautunut ja jää ilman hyväksyttävää syytä saapumatta uusintaan, hän menettää uusintamahdollisuutensa. Samalla uusintakerralla voi korottaa vain yhtä hylättyä arvosanaa. Mikäli uusi suoritus hylätään, kurssi käydään uudelleen.

Hyväksyttyjen suoritusten uusimiseksi lukioissa järjestetään vuosittain kaksi kuulustelutilaisuutta, joissa opiskelija voi uusia kummallakin kerralla yhden hyväksytyn suorituksen. Kevätlukukaudella hyväksytysti suoritetun kurssin voi uusia kevätlukukauden jälkeen kesäkuussa ja syyslukukaudella hyväksytysti suoritetun kurssin voi uusia kevätlukukauden ensimmäisessä uusintatilaisuudessa (toisin sanoen 3. jakson uusintapäivänä).

Etenemiseste

Opiskelijan on suoritettava hyväksytysti opinto-ohjelmaansa kuuluvien aineiden oppimäärä. Kaksi hylättyä tai keskeytynyttä peräkkäistä kurssisuoritusta samassa oppiaineessa aiheuttaa etenemisesteen, joka poistuu, kun opiskelija on korottanut toisen hylätyistä arvosanoista. Etenemiseste on poistettava saman lukuvuoden aikana.

Itsenäinen opiskelu

Lukioasetus 810/1998, 4 § 1: Osa opinnoista voidaan edellyttää opiskeltavaksi itsenäisesti. Kokonaan tai osittain itsenäisesti suoritettavasta kurssista on tehtävä ennen suoritusjakson alkamista aineenopettajan kanssa suunnitelma, jonka rehtori hyväksyy. Opiskelusta tehdään sopimus, jossa opiskelija sitoutuu kurssin suoritustapaan ja aikatauluun. Opiskelu edellyttää opettajan
ohjausta. Jos opiskelija ei noudata sovittuja tapaamisia tai laiminlyö annettujen tehtävien suorittamisen, hän menettää oikeuden itsenäisen kurssin suoritukseen. Itsenäiset suoritukset arvostellaan samoilla perusteilla kuin normaalista opiskellut kurssit. Itsenäisesti opiskeltavista opintosuorituksista edellytetään, että kurssit on opiskeltu aina hyväksytyllä arvosanalla. Kursseja voi myös suorittaa verkko-opintoina.

Kaikkia kursseja ei voi suorittaa itsenäisesti:

 • yleensä ei oppiaineen ensimmäistä kurssia
 • yleensä ei kahta peräkkäistä kurssia
 • yleensä ei enempää kuin kaksi kurssia jaksossa
 • yleensä vain, jos edellisessä kurssissa hyvä menestys
 • yleensä ei valinnaisia kursseja eikä keskeytyneitä kursseja
 • itsenäisesti ei voi suorittaa uudelleen sellaisia jo hyväksytyllä arvosanalla suoritettuja kursseja, joiden korotusoikeus ei enää ole voimassa.

Tentit

Tentit ovat oivallinen tapa valmistautua yo-kirjoituksiin. Ennen yo-kirjoituksia, opiskelijan on hyvä osallistua niiden aineiden tentteihin, joiden yo-kokeisiin hän on ilmoittautunut. Tenttejä järjestetään myös kirjoitusten jälkeen opiskelijoiden pyynnöstä. Kirjoitusten jälkeen tentissä, 4.jakson aikana, on mahdollisuus yrittää korottaa päättötodistukseen tulevia arvosanoja. Tentin
arvosana vaikuttaa vain korottavasti. Opiskelijalla on oikeus vain yhteen kuulusteluun samassa aineessa.

Lukion päättötodistus

Lukion oppimäärä sisältää vähintään 75 kurssia, joista vähintään 10 kurssia ovat luonteeltaan syventäviä. Opiskelija on suorittanut lukion oppimäärän, kun hän on suorittanut hyväksytysti kaikkien opinto-ohjelmaansa kuuluvien oppiaineiden oppimäärät.

Aineen oppimäärän arviointi: Opiskelijan on suoritettava vähintään 2/3 opinto-ohjelmansa mukaisista oppiaineen oppimäärän pakollisista ja syventävistä kursseista hyväksytysti. Soveltavat kurssit voidaan huomioida lisänäyttönäloppuarvostelussa.

Opiskelusuunnitelman mukaisesti opiskeltuja pakollisia ja opetussuunnitelman perusteissa määriteltyjä valtakunnallisia syventäviä kursseja, joista voi olla hylättyjä (4) kurssiarvosanoja enintään,

 • 1–2 kurssia ⇒ 0
 • 3–5 kurssia ⇒ 1
 • 6–8 kurssia ⇒ 2
 • 9 –11 kurssia ⇒ 3
 • 12 kurssia tai enemmän ⇒ 4

Päättöarvosanan pohjana on aineen pakollisten ja syventävien kurssiarvosanojen keskiarvo. Numeroarvosana annetaan kaikista pakollisista oppiaineista, mikäli opiskelijan oppimäärä käsittää vähintään kaksi kurssia sekä valinnaisista vieraista kielistä, mikäli niiden oppimäärä käsittää vähintään kolme kurssia. Liikunnasta, vieraista kielistä, joita on opiskeltu vähemmän kuin 3 kurssia, sekä sellaisista aineista, joista opiskelija on suorittanut vain yhden kurssin, voidaan opiskelijan pyynnöstä merkitä päättötodistukseen suoritusmerkintä (S).