Suomen kieli ja kirjallisuus

Suomen kieli ja kirjallisuus on lukion keskeinen taito-, tieto, kulttuuri- ja taideaine ja kaiken oppimisen perusta. Oppiaineessa käsitellään niin kotimaista kuin kansainvälistäkin kirjallisuutta. Monilukutaitoa kehitetään analysoimalla perinteisen kaunokirjallisuuden lisäksi esimerkiksi erilaisia multimodaalisia mediatekstejä. Opiskelijan viestintävalmiuksia sekä käsitystä kielen toiminnasta ja rakenteesta lisätään. Lukiomme suomen kielen ja kirjallisuuden opetus on tavoitteellista. Kurssien aikana opiskelijan kyky tuottaa ja analysoida tekstejä kehittyy runsaan harjoittelun myötä. Kirjallisten harjoitusten lisäksi kursseilla tuetaan puheviestinnällisten valmiuksien kehittymistä.

Valtakunnalliset pakolliset kurssit

Lukion äidinkielen ja kirjallisuuden opintoihin kuuluu kuusi pakollista kurssia. Niiden suorittaminen mahdollistaa osallistumisen suomen kielen ylioppilaskokeeseen.

ÄI01 Tekstit ja vuorovaikutus

Opiskelijan käsitys monimuotoisista teksteistä ja vuorovaikutuksesta syvenee. Hänen monilukutaitonsa sekä kykynsä toimia vuorovaikutustilanteissa tavoitteellisesti ja tarkoituksenmukaisesti lisääntyvät. Hän harjaantuu tarkkailemaan ja kehittämään omia taitojaan kuuntelijana, puhujana, lukijana ja kirjoittajana erilaisissa ympäristöissä.

ÄI02 Kieli, kulttuuri ja identiteetti

Opiskelijan käsitys kielen ja muiden ilmaisutapojen merkityksiä rakentavasta luonteesta, kielen vaihtelusta, kulttuurin merkityksestä ja vuorovaikutuksesta monipuolistuu. Opiskelija saa yleiskuvan siitä, mikä merkitys kielellä ja kulttuurilla on yksilön identiteetille ja yhteiskunnalle.

ÄI03 Kirjallisuuden keinoja ja tulkintaa

Opiskelijan käsitys kaunokirjallisuudesta, kielen taiteellisesta tehtävästä ja sen kulttuurisesta merkityksestä syvenee. Opiskelija harjaantuu tulkitsemaan kaunokirjallisia tekstejä ja nauttimaan kaunokirjallisuudesta sen eri muodoissaan.

ÄI04 Tekstit ja vaikuttaminen

Opiskelija oppii tarkastelemaan monimuotoisia tekstejä ja niiden ilmaisutapoja sekä vuorovaikutusta erityisesti vaikuttamisen ja osallisuuden näkökulmista. Hän perehtyy vaikuttamisen ja argumentoinnin keinoihin sekä syventää niihin liittyviä tietoja ja taitoja.

ÄI05 Teksti ja konteksti

Opiskelija oppii tarkastelemaan tekstejä ja niiden konteksteja. Opiskelija harjaantuu erittelemään, tulkitsemaan ja tuottamaan erityylisiä ja -lajisia tekstejä.

ÄI06 Nykykulttuuri ja kertomukset

Opiskelija oppii tarkastelemaan nykykulttuurin ilmiöitä erityisesti kertomusten ja kertomuksellisuuden näkökulmasta. Opiskelijan käsitys suomalaisesta nykykulttuurista ja sen moninaisuudesta syvenee. Opiskelija syventää tietojaan vuorovaikutusetiikasta.

Valtakunnalliset syventävät kurssit

Lukiomme opiskelijat valmistautuvat ylioppilaskokeeseen kahden syventävän abikurssin voimin. Toinen keskittyy lukutaidon ja toinen kirjoitustaidon kehittämiseen. Kolmas syventävä kurssi harjoituttaa nyky-yhteiskunnassa erityisen tarpeellisia puhe- ja vuorovaikutustaitoja.

ÄI07 Puhe- ja vuorovaikutustaitojen syventäminen

Opiskelija syventää ja monipuolistaa puhe- ja vuorovaikutustaitojaan ja niihin liittyviä tietojaan sekä kehittää kykyään ennakoida, mukauttaa ja arvioida viestintäänsä erilaisissa vuorovaikutustilanteissa. Opiskelija oppii arvioimaan puhe- ja vuorovaikutustaitojen merkitystä ihmissuhteissa, opiskelussa ja työelämässä. Opiskelijalle voidaan tarjota mahdollisuus osallistua toisen asteen puheviestintätaitojen päättökokeeseen eli Puhvi-kokeeseen.

ÄI08 Kirjoittamistaitojen syventäminen

Opiskelija syventää taitojaan tuottaa erilaisia tekstejä, erityisesti asiatyylisiä laajoja aineistopohjaisia tekstejä. Opiskelija perehtyy ajankohtaisiin kulttuurin, median ja yhteiskunnallisen keskustelun aiheisiin.

ÄI09 Lukutaitojen syventäminen

Opiskelija syventää ja monipuolistaa taitojaan eritellä, tulkita, tuottaa ja arvioida erilaisia tekstejä. Hänen kriittinen ja kulttuurinen lukutaitonsa syvenee. Opiskelija harjaantuu tuottamaan tekstien tulkintoja sekä puhuen että kirjoittaen.

Lukiokohtaiset soveltavat kurssit

Pakollisten ja syventävien kurssien lisäksi tarjotaan lukiokohtaisia soveltavia kursseja, joissa keskitytään esimerkiksi luovaan kirjoittamiseen, kielenhuoltoon ja audiovisuaaliseen viestintään. Osana teemaopintoja tarjotaan audiovisuaalisen viestintään perehdyttävä kurssi ja Sivistyneeksi kansalaiseksi -kurssi.

ÄI13 Suomen kielen opiskelun perusvalmiuksia

Kurssin tavoitteena on antaa riittävät valmiudet lukiotason suomen kielen ja kirjallisuuden opiskeluun. Tavoitteena on, että opiskelija

  • hallitsee kielenhuollon pääperiaatteet
  • palauttaa mieleensä kieliopin keskeiset käsitteet
  • totuttautuu yhtenäisen tekstin kirjoittamiseen
  • oppii löytämään tekstin ydinajatukset.

ÄI14 Luovan kirjoittamisen kurssi

Luovan kirjoittamisen kurssilla opiskelijat pääsevät kirjoittamaan kaunokirjallista tekstiä. Vauhtiin päästään erilaisten luovan kirjoittamisen harjoitusten avulla. Kurssin aikana jokainen kirjoittaa oman novellin ja pienen valikoiman runoja. Lisäksi luetaan ja arvioidaan muiden kurssilaisten tuotoksia. Valmiit työt kootaan yhteiseen antologiaan.

ÄI15 Tehoa opiskeluun, taitoa tekstin tuottamiseen

Keskeisiä sisältöjä ovat

  • opiskeluvalmiuksien kehittäminen
  • luetun ymmärtäminen ja omaksuminen
  • oman tekstin sujuvoittaminen ja selkiyttäminen.

TO01 Audiovisuaalisen kerronnan keinoja ja tulkintaa

Opi taitavaksi kuvien ja elokuvien lukijaksi! Elokuvien ja muun audiovisuaalisen median tukitseminen ja analysointi ovat tärkeitä tulevaisuuden kansalaistaitoja. Lisäksi niiden osaamista tarvitaan yhä enemmän nyt, kun uusi opetussuunnitelma ja sähköinen ylioppilaskoe ovat tuoneet mukanaan monilukutaitoa vaativia aineistoja. Kurssin tavoitteena on opettaa audiovisuaalisten aineistojen erittelyä ja tulkintaa. Opiskelija harjaantuu ymmärtämään elokuvallista ilmaisua sekä itsenäisenä mediana että yleisessä kulttuurikontekstissa. Opiskelijalle muodostuu käsitys siitä, miten visuaalista mediaa käytännössä tehdään. Kurssin käytännön harjoitusten tekeminen vahvistaa myös tietoteknisiä valmiuksia. Kurssilla perehdytään elokuvallisen ilmaisun keinoihin ja tarkastellaan elokuvan kerrontaa, kuten kuvaustapoja, leikkausta ja lavastusta. Tutustutaan erilaisiin audiovuaalisen kerronnan lajeihin, kuten musiikkivideoihin, mainoksiin, uutisiin ja dokumentteihin. Kurssilla tehdään myös erilaisia käytännön harjoituksia ja tehtäviä.

TO01 Sivistyneeksi kansalaiseksi -kurssi

Kerrankin kurssi, joka on täysin ajan hermolla! Kurssilla tarkastellaan kiinnostavia yhteiskunnallisia ilmiöitä. Tarkasteltavat ilmiöt määräytyvät sen mukaan, mikä on ajankohtaista juuri kurssin toteuttamisen aikana. Tavoitteena on oppia seuraamaan mediaa kriittisesti ja kontekstuaalisesti. Kurssin aikana tehtävät työt ovat mediatekstejä – kuten esimerkiksi mielipidekirjoituksia tai kommentteja.