Psykologia

Psykologia on tiedettä ihmisen mielestä. Psykologian kursseilla pyritään ymmärtämään ihmisen käyttäytymiseen vaikuttavia psyykkisiä, fyysisiä ja sosiaalisia tekijöitä. Opetuksessa korostuvat vuorovaikutteisuus ja metakognitiivisten (omaa ja muiden ajattelua arvioiva) taitojen kehittäminen. Espoon yhteislyseon lukiossa opiskelijalla on mahdollisuus opiskella psykologiaa hyvin laajasti. Tarjolla on valtakunnallisten kurssien (yksi pakollinen ja neljä syventävää) lisäksi kolme koulukohtaista psykologian kurssia ja kaksi ns. teemaopintoihin kuuluvaa kurssia: Terapi på svenska ja Rentoudu ja voi hyvin, jotka ovat kahden eri oppiaineen yhteiskursseja. Näin ollen lukiossamme voi valita yhteensä kymmenen psykologiaa sisältävää kurssia!

Pakollinen valtakunnallinen kurssi

PS01 Psyykkinen toiminta ja oppiminen

Kurssilla tutustutaan psykologian alan tieteelliseen tutkimukseen, ihmisen psyko-fyysis-sosiaalisiin toiminnan vaikuttimiin sekä oppimiseen. Kurssilla opiskelija saa alustavan käsityksen siitä, mitä kaikkea psykologia sisältää. Lisäksi opiskelija saa välineitä itsensä ymmärtämiseen ja oman oppimisensa tehostamiseen. 

Syventävät valtakunnalliset kurssit

PS02 Kehittyvä ihminen

Kurssilla käydään läpi ihmisen kehityskaari “vauvasta vaariin” kehityspsykologisten teorioiden ja käytännön esimerkkien avulla. Opiskelijoiden yksi kurssisuoritus on “oma case” eli tutkimus itsestä ja omasta kehityksestä, josta voi olla apua identiteettiään rakentavan nuoren elämässä. 

PS03 Tietoa käsittelevä ihminen

Kurssilla tutustutaan ihmisen kognitiivisiin toimintoihin kuten muistiin, havaitsemiseen, tarkkaavaisuuteen ja ongelmanratkaisuun. Lisäksi perehdytään hermoston toimintaan ja rakenteeseen. Opiskelija saa kurssilla myös välineitä oman kognitiivisen toimintansa kehittämiseen. 

PS04 Tunteet, psyykkinen hyvinvointi ja mielenterveys

Kurssilla perehdytään tunteisiin, motiiveihin ja erilaisiin hyvinvointiin liittyviin tekijöihin, kuten uneen, kriiseihin ja stressiin. Vaikka kurssilla käsitellään ongelmien kohtaamista ja mielenterveyden häiriöitä, pidetään kurssilla esillä myös positiivista näkökulmaa: Miten omaa mielenterveyttä ja hyvinvointia voi edistää?

PS05 Yksilöllinen ja yhteisöllinen ihminen

Kurssin teemana on persoonallisuus ja siihen liittyvät tekijät. Persoonallisuutta tarkastellaan erilaisten persoonallisuusteorioiden näkökulmasta sekä ilmiönä, joka kehittyy jokaisella omanlaisekseen temperamentin ja ympäristötekijöiden vaikutuksesta. Kurssi antaa avaimia itsetuntemuksen lisäämiseen ja näin ollen myös toiminnanohjauksen ja mielenterveyden edistämiseen. 

Soveltavat lukiokohtaiset kurssit

PS06 Sosiaalipsykologiaa ja ihmissuhteita

Kurssilla tarkastellaan aiempia kursseja syvemmin ja soveltavammin erilaisia sosiaalipsykologian ilmiöitä aina ryhmien toiminnasta vallan käyttöön ja median vaikutukseen asti. Opiskelijat saavat valita sosiaalipsykologian alalta heitä itseään kiinnostavia teemoja ja perehtyä niihin. 

PS07 Elämänhallinnan kurssi

Kurssin nimi on paradoksaalinen viitatessaan siihen, että elämää voi hallita. Koska ihminen ei voi hallita läheskään kaikkia elämäänsä vaikuttavia tekijöitä ja kohtaa erilaisia vaikeuksia, kurssilla käydään läpi asioita, jotka voivat helpottaa esimerkiksi kriisien ja stressin käsittelyä. Lisäksi kurssilla tutustutaan aiempia kursseja perusteellisemmin mielenterveyden häiriöihin ja pohditaan sitä, miten yksilö voi itse vaikuttaa omaan mielenterveyteensä. 

PS08 Kertauskurssi (laajuus 0,5 kurssia)

Kurssilla valmistaudutaan psykologian ylioppilaskokeeseen kertaamalla aiempien kurssien käsitteitä ja teorioita sekä harjoittelemalla vastaamista erityyppisiin tehtäviin. 

Poikkitieteelliset teemaopinnot

PS09 / TO01 Terapi på svenska

Terapi på svenska’- kurssilla opiskellaan psykologiaa ruotsiksi. Kyseessä on kokonainen soveltava kurssi, jossa ei pidetä kurssikoetta. Kurssilla käydään läpi esim. psykologian ja mielenterveyden sanastoa ja tehdään erilaisia soveltavia harjoituksia kerraten samalla ruotsia. Kurssi sisältää myös vierailukäyntejä ja elokuvatehtävän. Kurssille osallistuminen ei edellytä aikaisempia syventäviä tai soveltavia psykologian kursseja, ruotsin osalta oleellista ovat riittävät pohjatiedot ja tietysti into oppia lisää, lähinnä kurssi on kuitenkin tarkoitettu abivuoden opiskelijoille. Kurssilla jokainen etenee oman tasonsa ja tavoitteensa mukaisesti. Du är varmt välkommen! Hoppas vi ses på kursen!

PS10 / TO03 Rentoudu ja voi hyvin

Kurssi on poikkitieteellinen psykologian ja terveystiedon kurssi. Kurssin aikana tehdään erilaisia käytännön harjoituksia liittyen rentoutumiseen, keskittymiseen ja mielen rauhoittamiseen. Toiminnallisten työtapojen tueksi käydään läpi somaattiseen ja psyykkiseen terveyteen liittyvää teoriaa. Kurssi sisältää vierailukäyntejä terveyttä edistäviin kohteisiin (esim. jooga-studio, meditaatiokeskus, Mielenterveysseura) sekä vierailevia luennoitsijoita. Kurssin tavoite on lisätä opiskelijoiden hyvinvointia ja jaksamista sekä tarjota välineitä stressinhallintaan. Lisäksi kurssin teemat tukevat sekä terveystiedon että psykologian osaamista ylioppilaskokeessa.