Opinto-ohjaus

EYL:ssä on tarjolla peruskurssien lisäksi muutamia ohjauksen soveltavia kursseja kuten OP03 Tehoa opiskeluun,  OP04 Tutor, OP05 Korkeakoulut ja yliopistot jatkokoulutuspaikkoina,  OP06 Jatko-opinnot ja OP07 Oppilaskuntatyö, OP08 Kesätyökurssi, OP09 Uravarjotuskurssi ja OP11 / TO03 Harrasta hyväntekeväisyyttä! -kurssi. Opinto-ohjauksen kurssit arvioidaan hyväksytty/hylätty asteikoilla. Hyväksyttyyn suoritukseen vaaditaan kurssin tehtävien tekeminen ohjeiden mukaisesti ja annettujen päivämäärien puitteissa.

Valtakunnalliset pakolliset kurssit

OP01 Minä opiskelijana

Kurssi suoritetaan 1. vuonna 1. ja 5. jaksoissa. Oppitunneilla käsitellään mm. lukio-opintojen rakennetta, kurssivalintoja, arviointiviikkoa, opiskelutekniikoita ja jatko-opintomahdollisuuksia.

OP02 Jatko-opinnot ja työelämä

Kurssi suoritetaan hajautetusti 2. ja 3. vuonna siten, että toisena vuotena on joitakin oppitunteja 2. ja 5. jaksossa, missä käsitellään mm. yo-kirjoituksia sekä jatko-opintoja. Oppituntien lisäksi tutustutaan jatko-opintoihin osallistumalla erilaisiin tilaisuuksiin, kuten EYL:n urapäivään, Studia-messuihin jne. Kurssisuorituksen saa abivuoden yoinfojen, jatkokoulutustapahtumien ja tehtävien sekä yksilöohjauksen jälkeen.

Lukiokohtaiset soveltavat kurssit

OP04 Tutorkurssi

Tutorkurssille valitut toimivat vertaistukena ja hyvän ilmapiirin luojina lukiossamme. Tutorit auttavat uusia ykkösiä tutustumaan toisiinsa ja koulun käytäntöihin, ja järjestävät ykkösille ryhmäytymispäivän sekä muuta vapaamuotoista ohjelmaa vuoden aikana. Tutoreilla on myös vastuullinen tehtävä esitellä ja markkinoida lukiotamme yläkouluilla, avoimien ovien päivässä ja muissa esittelytilaisuuksissa. Tutoroinnissa oppii vuorovaikutustaitoja ja ryhmän ohjaamisen taitoja, sekä tapahtumien suunnittelua ja järjestämistä.

OP05 Abitutorkurssi

Tutorkurssin suorittaneista osa haluaa jatkaa vielä abivuotenaan tutoreina, tuoden ryhmään omaa kokemustaan sekä osallistuen uusien tutoreiden kouluttamiseen. Abitutoroinnista on mahdollista saada 0,5 laajuinen kurssi.

OP07 Opiskelijakuntatyö

Opiskelijakunnan tehtävänä on suunnitella ja edistää opiskelijoiden hyvinvointia ja koulutyötä. Opiskelijakunta kokoontuu noin kerran kuukaudessa ja järjestää tapahtumia pitkin vuotta. Opiskelijakunnassa toimimisesta on mahdollista saada yksi soveltava kurssi.

OP08 Kesätyökurssi

Kesätyökurssi on soveltava opinto-ohjauksen kurssi, joka koostuu vähintään kahden viikon täysipäiväisestä työskentelystä (tai vähintään 60 tuntia työtä pidemmällä aikavälillä) sekä omaan työskentelyyn liittyvistä kirjallisista tehtävistä. Opiskelija hankkii työpaikan itse, ja se pitää olla hankittuna ennen orientaatiotuntia. Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä (S).

 • Kurssi koostuu kolmesta pakollisesta osasta:
  * Orientaatiotunti ennen kesätyön alkamista (pidetään 5. jaksossa)
  * Kesätyöhön osallistuminen loman aikana ja kurssin oppimistehtävien itsenäinen suorittaminen
  * Oppimistehtävien purku 1. jaksossa koulun alettua erikseen sovitulla tavalla (1. jakson 8. palkisssa)
 • Ennen työskentelyjakson alkua opiskelija osallistuu pakolliselle orientaatiotunnille, jossa käsitellään mm. työelämän pelisääntöjä sekä odotuksia ja tavoitteita kesätyöjaksolle. Lisäksi käydään läpi kurssiin liittyvät suoritukset ja niiden ohjeistus.Kurssin osallistujat valmistautuvat myös esittämään työsopimuksen kesätyöstään.
 • Työpaikalla opiskelija perehtyy yrityksen toimintaan ja toimialaan. Opiskelija seuraa päivittäistä työskentelyään ja työtehtäviensä hallinnan kehittymistä. Lisäksi hän perehtyy yrityksen organisaatioon, tuotteisiin, palveluihin ja asiakkaisiin. Opiskelija pohtii lukio-opintoja suhteessa työtehtäviinsä sekä työkokemuksensa merkitystä omien tulevaisuudensuunnitelmien kannalta.
  Kurssin oppimistehtävinä opiskelija pitää kesätyöpäiväkirjaa, kirjoittaa laajan raportin kesätyöstä ja haastattelee yrityksen henkilöstöä. Opiskelija valmistautuu esittelemään kesätyönsä muille kurssilaisille alkusyksystä pidettävässä purkutilaisuudessa (esim. Powerpoint, Prezi) tai muulla yhteisesti sovitulla tavalla. Opiskelijan tulee esittää työtodistus tekemästään työstä kurssimerkinnän saamiseksi.

OP09 Uravarjostuskurssi

Uravarjostuskurssi on soveltava opinto-ohjauksen kurssi, joka koostuu neljästä uravarjostuspäivästä (6h/päivä) sekä niiden raportoinnista. Uravarjostupäivät toteutetaan arviointiviikon kokeettomana päivänä tai koulun loma-ajalla. Uravarjostus eli job shadowing tarkoittaa työhön tutustumista seuraamalla jonkin alan ammattilaisen työpäivää aidossa työpaikassa. Tarkoituksena on siis tutustua johonkin ammattiin “varjostamalla” työntekijää hänen työpäivänsä ajan ja haastattelemalla häntä. Uravarjostuksen tavoitteena on tukea omien jatko-opintosuunnitelmien tekemistä. Uravarjostuksen tarkoituksena on tutustua johonkin korkea-asteen koulutuksen vaativaan ammattiin, varjostettavalla henkilöllä tulisi olla siis joko yliopisto tai amk-koulutus. Huomioithan, että jos haluat liittää uravarjostuskurssin osaksi yrittäjyyskokonaisuutta, vähintään kahden varjostettavan täytyy olla yrittäjiä. Opiskelija hankkii uravarjostuspaikat itse ja vastaa päivien matka- ja ruokakuluista. Ajankohdaksi sopii esim. arviointiviikon kokeeton päivä, koulun loma-aika tai muu sopiva ajankohta. Uravarjostusta ei ole tarkoitus toteuttaa koulupäivinä. Uravarjostuksen tulisi kestää 6h/päivä. Uravarjostus -kurssin suorittamiseen vaaditaan neljä varjostuspäivää eri työpaikoissa sekä varjostusten raportointi. Jokaisesta varjostuspäivästä tehdään oma raportti. Raportit palautetaan uravarjostuskurssin classroomiin.
Yrittäjyyskokonaisuuteen laskettava kurssi

OP10 Onnistumisen avaimet 1

Käytännönnönläheinen kurssi siitä, miten voit auttaa itseäsi saavuttamaan tavoitteesi ja onnistumaan. Tavoitteena on löytää olosuhteet ja toimintatavat, joissa saat itsestäsi parhaan esiin. Menestys on merkityksellisen toiminnan ja hyvinvoinnin sivutuote. Kurssi sisältää runsaasti harjoituksia, joiden avulla löydät vahvuutesi ja saat kiinni haasteistasi. Käsittelemme kurssilla positiivisen psykologian viitekehyksessä vahvuuksia, identiteettiä, tavoitteellisuutta ja suunnitelmallisuutta, ajattelun merkitystä, tunnetaitoja ja kokonaisvaltaista hyvinvointia. Kurssin aikana teemme sähköisen portfolion, joka sisältää positiivisen cv:n. Kurssi arvioidaan hyväksytty / hylätty ja suorituksen saat kirjoittamalla oppimispäiväkirjan ja tekemällä annetut harjoitukset. Kurssi on suunnattu toisen vuoden opiskelijoille ja abiturienteille.

OP11 / TO03 Harrasta hyväntekeväisyyttä!

Oletko aina halunnut tehdä hyväntekeväisyyttä vapaaehtoistyön muodossa? Voit saada siitä kurssin tarjoamalla apuasi yhden jakson ajan. Lähitapaamisia ohjaajien kanssa on kolme, joista ensimmäisellä kerralla keskustellaan kurssisuorituksen vaatimuksista ja vapaaehtoistyön vastuista, ohjeistetaan kurssipäiväkirjan tekeminen sekä valitaan hyväntekeväisyysjärjestö tai muu kohde. Vapaaehtoistyötä tehdään 2-3 tuntia noin kerran viikossa esim. tiistaisin oppituntien jälkeen tai viikonloppuisin. Voit valita jonkun lukiomme yhteistyökumppaneista (esim. Zimbabwen Aids-orvot ry., Veripalvelu, Kauklahden elä ja asu-seniorikeskus, Espoon Kehitysvammatuki ry jne.), ryhtyä vertaistukiopettajaksi jossain sinulle helpossa aineessa tai ehdottaa omaa projektiasi/tempaustasi. Toisessa lähitapaamisessa katsotaan, miten homma etenee ja viimeisellä kerralla palautetaan kurssipäiväkirja ja tehdään itsearviointi. Kurssista saa diplomin, työkokemusta ja paljon hyvää mieltä! Huom. kurssin voi suorittaa myös ulkomailla hyväntekeväisyysprojekteissa koulujen loma-ajalla.
Yrittäjyyskokonaisuuteen laskettava kurssi