Maantiede

Parhaimmillaan maantiede auttaa ymmärtämään maapallon historiaa ja samalla myös nykyaikaa ja tulevaisuuden näkymiä. Maantieteessä yhdistyvät sekä luonnontieteelliset että yhteiskuntatieteelliset teemat. Maailmanlaajuisten, alueellisten ja paikallisten ilmiöiden ymmärtäminen on yksi maantieteen opiskelun tavoitteista. Myös riskien tunnistaminen ja ratkaisumahdollisuuksien pohtiminen, luonnon ja ihmistoiminnan vuorovaikutussuhteiden tiedostaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen ovat keskeisiä teemoja maantieteessä. Haluatpa geologiksi, toimittajaksi tai vaikkapa maailmanmatkaajaksi, on maantieteellisten ilmiöiden ymmärtämisestä varmasti hyötyä sinulle tulevaisuudessa!

Valtakunnalliset pakolliset kurssit

GE01 Maailma muutoksessa

Kurssilla perehdyt maailmassa tapahtuviin muutoksiin ja tarkastelet erilaisia alueellisia riskejä luonnon, ympäristön ja ihmiskunnan kannalta. Kurssilla tutustut muun muassa tulivuorenpurkauksiin, ilmastonmuutokseen ja erilaisiin konflikteihin ihmisten välillä – ja niiden syihin ja seurauksiin. Kurssilla pohdit myös mahdollisuuksia ennakoida ja sopeutua riskeihin sekä tutustut eri puolilla maailmaa tapahtuneeseen myönteiseen kehitykseen.

Valtakunnalliset syventävät kurssit

GE02 Sininen planeetta

Sininen planeetta –kurssilla luonnossa tapahtuvien ilmiöiden ja niiden syy-seuraussuhteiden ymmärtäminen on keskiössä. Kurssilla syvennyt muun muassa säähän ja ilmastoon liittyviin ilmiöihin, mannerlaattojen liikkeisiin, merivirtoihin ja moniin muihin mielenkiintoisiin luonnonmaantieteellisiin teemoihin. Kurssilla pääset myös tulkitsemaan luonnonmaisemien rakennetta, syntyä ja kehitystä kuvien ja karttojen avulla. Kurssin yhtenä tavoitteena on ymmärtää luonnonmaantieteellisen tiedon merkitys yhteiskunnassa ja omassa arkielämässäsi!

GE03 Yhteinen maailma

Yhteinen maailma –kurssilla keskitymme ihmismaantieteellisiin teemoihin. Esimerkiksi väestönkasvu, kaupungistuminen, kulttuurien moninaisuus, luonnonvarojen tarjoamat mahdollisuudet ja globalisaatio ovat tällä kurssilla käsiteltäviä asioita. Eri kulttuurien arvostaminen, ihmisten ja ympäristön hyvinvoinnin arvioiminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen – niin ekologisesti, sosiaalisesti, taloudellisesti kuin kulttuurillisesti – ovat tämän kurssin keskeisiä aihepiirejä.

GE04 Geomedia – tutki, osallistu, vaikuta

Tällä kurssilla pääset soveltamaan aiemmilla kursseilla oppimaasi; teet maantieteellisen tutkielman tai toteutat osallistumis- tai vaikuttamisprojektin. Kurssilla tutustut esimerkiksi paikkatietoaineistoihin, karttoihin, kuvaajiin ja muihin maantieteellisiin esitystapoihin – siis geomediaan. Keskeisiä teemoja ovat osallistuva suunnittelu, maailmanlaajuiset kehitystrendit ja geomedian hyödyntäminen.