Liikunta

EYL:ssa sinun on mahdollista valita monipuolisesti erilaisia liikunnan kursseja. Liikuntakursseilla päästään laskettelemaan, retkeilemään, palloilemaan, käymään kuntosalilla sekä kokeilemaan monia uusia liikuntamuotoja. EYL on poikkeuksellisen liikunnallinen lukio, sillä valittavissa on jopa yli 15 liikunnan kurssia!

Syksyllä 2021 tai myöhemmin opintonsa aloittaneet

Pakolliset opinnot

LI1 Oppiva liikkuja (2 op)

Opiskelija ymmärtää liikuntataitojen sekä fyysisen aktiivisuuden merkityksen oman toimintakyvyn, terveyden ja hyvinvoinnin perusedellytyksenä. Opiskelija saa monipuolisia kokemuksia yhdessä liikkumisesta, osallisuudesta ja yhteisöllisyydestä reilun pelin hengessä. Opiskelijan koettu liikunnallinen pätevyys ja myönteinen minäkuva vahvistuvat uuden oppimisen sekä liikunnan tuoman ilon ja virkistyksen myötä.

 Tavoitteet

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija 

 • soveltaa liikuntataitoja ja -tietoja erilaisissa liikuntatehtävissä, -muodoissa ja -lajeissa.
 • osaa toimia vuorovaikutustilanteissa toisia kunnioittavasti, auttaa ja kannustaa muita liikuntatunneilla.
 • yrittää parhaansa suorittaen tehtävänsä tunnollisesti ja vastuullisesti, työskennellen aktiivisesti ja asiallisesti sekä kehittäen itseään pitkäjänteisesti.

Keskeiset sisällöt 

 • eri liikuntamuotoja monipuolisesti
 • opetusryhmän yhteistyötaitoja ja yhteishenkeä kehittävät liikuntatehtävät ja -leikit sekä pelit

LI2 Aktiivinen elämä (2 op) 

Moduulissa opiskelijaa opetetaan ja kannustetaan liikunnallisen elämäntavan omaksumiseen sekä riittävän päivittäisen fyysisen aktiivisuuden saavuttamiseen. Opiskelijaa ohjataan ymmärtämään, että liikuntaharrastusten lisäksi toimintakykyä, terveyttä ja hyvinvointia tukeva fyysinen aktiivisuus muodostuu arjen valinnoista ja pitkäkestoisen istumisen välttämisestä. Opiskelija ohjataan havainnoimaan arkisia toimintatapojaan ja valintojaan kestävän tulevaisuuden, fyysisen aktiivisuuden ja terveyden näkökulmista. 

Tavoitteet

 • harjoitetaan fyysisiä ominaisuuksiaan (voima, kestävyys, liikkuvuus ja nopeus)
 • kannustetaan lisäämään fyysistä aktiivisuutta nuoren arjessa
 • toimii vuorovaikutustilanteissa toisia kunnioittavasti, auttaa ja kannustaa muita liikuntatunneilla
 • yrittää parhaansa suorittaen tehtävänsä tunnollisesti ja vastuullisesti, työskennellen aktiivisesti ja asiallisesti sekä kehittäen itseään pitkäjänteisesti.

Keskeiset sisällöt

 • fyysisten ominaisuuksien (voima, nopeus, kestävyys ja liikkuvuus) itsearviointi, ylläpito ja kehittäminen monipuolisesti liikkuen
 • liikkuvuus ja kehonhuolto • ergonomia liike- ja suoritustekniikoissa 
 • yhteistyötaitoja sekä yhteishenkeä kehittävät liikunnalliset pari- ja ryhmätehtävät

Valtakunnalliset valinnaiset opinnot

LI3 Uudet mahdollisuudet (2 op) 

Moduulin tavoitteena on erityisesti edistää opiskelijan fyysistä toimintakykyä sekä monipuolistaa opiskelijan liikunnallista osaamista ja koettua pätevyyttä uuden oppimisen myötä.

Tavoitteet 

 • harjoittaa ja soveltaa liikuntataitoja ja -tietoja monipuolisesti ja uusin tavoin
 • harjaantuu kehon hallinnassa
 • tunnistaa tunteitaan, toimii vuorovaikutustilanteissa toisia kunnioittaen sekä tukee yhteisöllisyyttä toisia auttaen ja kannustaen
 • yrittää parhaansa suorittaen tehtävänsä tunnollisesti ja vastuullisesti, työskennellen aktiivisesti ja asiallisesti sekä kehittäen itseään pitkäjänteisesti.

Keskeiset sisällöt 

 • uusiin liikuntamuotoihin ja -lajeihin tutustuminen
 • liikuntataitojen ja fyysisten ominaisuuksien monipuolinen ylläpito ja kehittäminen 

LI4 Yhdessä liikkuen (2 op)

Moduulin tavoitteena on erityisesti edistää opiskelijan sosiaalista toimintakykyä ja yhteenkuuluvuutta liikunnan avulla. Työtavoissa painottuvat opiskelijaryhmän aktiivinen osallisuus, toiminnallisuus ja yhteistoiminta.

Tavoitteet

 • toimii yhdessä asetetun liikunnallisen tavoitteen saavuttamiseksi
 • toimii vuorovaikutustilanteissa toisia kunnioittavasti, auttaa ja kannustaa muita liikuntatunneilla sekä antaa rakentavaa palautetta ja vertaisarviointia
 • yrittää parhaansa suorittaen tehtävänsä tunnollisesti ja vastuullisesti, työskennellen aktiivisesti ja asiallisesti sekä kehittäen itseään pitkäjänteisesti. 

Keskeiset sisällöt

 • yhdessä toteutettava monipuolinen liikunta sekä mahdolliset projektiluonteiset kokonaisuudet

LI5 Virkistystä liikunnasta (2 op)

Moduulin tavoitteena on erityisesti edistää opiskelijan psyykkistä toimintakykyä, myönteistä minäkuvaa, voimavaroja ja jaksamista liikunnan avulla. Opetuksessa korostuvat toiminta- ja opiskelukyvyn tukeminen sekä liikunnan ilo ja virkistys.

Tavoitteet

 • arvioi omaa jaksamistaan ja vireyttään sekä osaa tehdä perusteltuja liikunnallisia valintoja toiminta- ja opiskelukyvyn lisäämiseksi
 • ymmärtää, miten liikunnan avulla voidaan edistää jaksamista ja opiskeluvireyttä
 • osallistuu toimintaan asiallisesti, aktiivisesti ja yhteisöllisyyttä edistäen.

Keskeiset sisällöt 

 • virkistystä lisäävät liikuntamuodot
 • rentoutus ja kehonhuolto

HUOM! Lisäksi voit valita myös koulukohtaisia koulukohtaisia soveltavia opintojaksoja, jotka löytyy alempana.

Syksyllä 2020 tai aikaisemmin opintonsa aloittaneet

Valtakunnalliset pakolliset kurssit

Lukioliikunnan tavoitteena on kehittää opiskelijan psyykkistä, fyysistä ja sosiaalista hyvinvointia.

LI01 Energiaa liikunnasta

Kurssin keskeisiä sisältöjä ovat liikunnallisten perustaitojen soveltaminen ja fyysisten ominaisuuksien harjoittaminen eri liikuntatehtävissä, -muodoissa ja -lajeissa opiskeluympäristön mahdollisuuksia monipuolisesti käyttäen. Tavoitteena on, että opiskelija ymmärtää fyysisen aktiivisuuden ja toimintakyvyn terveyden ja hyvinvoinnin perusedellytyksenä. Opiskelija harjaantuu liikuntataidoissaan ja kehollisessa ilmaisussaan sekä saa tietoja ja kokemuksia fyysisten ominaisuuksien harjoittamisesta monipuolisesti. Opiskelija saa kokemuksia yhdessä liikkumisesta reilun pelin hengessä. Opiskelijan koettu liikunnallinen pätevyys vahvistuu uuden oppimisen, liikunnan tuoman ilon ja virkistyksen myötä

LI02 Aktiivinen elämäntapa

Kurssin keskeisiä sisältöjä ovat fyysisten ominaisuuksien arviointi, hengitys- ja verenkiertoelimistöä kuormittava liikunta, lihaskuntoharjoittelu ja kehonhuolto. Opiskelijat ohjataan havainnoimaan arkisia toimintatapojaan ja valintojaan fyysisen aktiivisuuden ja terveyden näkökulmista. Opiskelijat saavat ohjausta ja palautetta liikunnallisen elämäntavan ja fyysisesti aktiivisen arjen toteuttamiseen. Tavoitteena on opettaa ja kannustaa opiskelijaa liikunnallisen elämäntavan omaksumiseen sekä riittävän päivittäisen fyysisen aktiivisuuden saavuttamiseen. Opiskelijaa ohjataan ymmärtämään, että liikuntaharrastusten lisäksi toimintakykyä, terveyttä ja hyvinvointia tukeva fyysinen aktiivisuus muodostuu arjen valinnoista ja pitkäkestoisen istumisen välttämisestä.

Valtakunnalliset syventävät kurssit

Kurssien tavoitteena on kokonaisvaltaista hyvinvointia ja terveyttä edistävän liikunnan harjoittaminen, vastuu omasta ja yhteisestä toiminnasta sekä myönteiset kokemukset omasta kehosta, koetusta liikunnallisesta pätevyydestä ja yhteisöllisyydestä. Opettaja tarkentaa syventävien kurssien sisällöt yhdessä opiskelijaryhmän kanssa.

 

LI03 Terveyttä liikkuen

Kurssilla syvennetään erityisesti fyysiseen toimintakykyyn liittyviä taitoja ja tietoja. Kurssin tavoitteena on oman säännöllisen liikunnan edistäminen sekä fyysisten ominaisuuksien seuraaminen ja kehittäminen. Opettaja ohjaa liikuntaohjelman suunnittelua ja toteutusta. Liikuntasuunnitelmaa toteutetaan mahdollisuuksien mukaan liikuntateknologiaa hyväksi käyttäen.

LI04 Yhdessä liikkuen

Kurssilla syvennetään erityisesti sosiaalisen toimintakyvyn osa-alueen taitoja ja tietoja. Kurssin tavoitteena on edistää opiskelijoiden sosiaalista yhteenkuuluvuutta. Työtavoissa painottuu opiskelijaryhmän aktiivinen osallisuus, toiminnallisuus ja yhteistoiminta.

LI05 Hyvinvointia liikkuen

Kurssilla syvennetään erityisesti psyykkisen toimintakyvyn osa-alueen taitoja ja tietoja. Kurssin tavoitteena on tukea opiskelijan jaksamista ja lisätä opiskeluvireyttä rentouttavien ja elämyksellisten liikuntakokemusten kautta. Monipuoliset liikuntatehtävät mahdollistavat osallisuuden, liikunnallisen pätevyyden ja kehollisen ilmaisun kokemuksia.

Lukiokohtaiset soveltavat kurssit / kaikkien valittavissa

Lukiokohtaisten soveltavien kurssien avulla voit tutustua monipuolisesti eri liikunnan lajeihin. Opiskelijalla on mahdollisuus myös saada soveltavia kurssisuorituksia SM-tasoisesta urheilusta. Lisäksi suorittaminen on mahdollista juoksupäiväkirjan pitämisellä sekä juoksutapahtumaan osallistumisella.

LI06 Mailapelikurssi

Kurssin pääsisältönä ovat mailapelit mm. tennis, sulkapallo, padel, pöytätennis ja squash. Kurssilla harjoitellaan lajien perustekniikoita ja syvennetään pelikäsitystä.

LI07 Talviliikuntakurssi

Kurssi toteutetaan viikonloppukurssina jossakin laskettelu/talviliikuntakeskuksessa. Kurssiin sisältyy teoriaosa, jonka sisältönä on rinnekäyttäytyminen, matkajärjestelyt ja varusteet. Kurssin talviliikuntalajeina ovat murtomaahiihto, laskettelu ja lumilautailu.

LI08 Wanhat tanssit kurssi

Toisen vuoden opiskelijoiden perinteinen vanhojen tanssien kurssi, jonka päätteeksi esiinnytään vanhemmille, omalle lukiolle sekä mahdollisesti alakouluille ja vanhusten palvelutalolla. Tavoitteena on oppia monipuolinen tanssitaito salonkitansseissa, hallita oikeat käytöstavat eri tilanteissa sekä opetellaan tanssiaisten järjestämistä.

LI09 Vaelluskurssi

Retkeilyn ja luonnontuntemuksen kurssi. Kurssilla opetellaan erä- ja retkeilytaitoja ja suoritetaan erävaellus Nuuksion kansallispuistossa viikonloppuna yöpyen metsässä.

LI10 Hyvinvointia kuntoilusta

Harjoitellaan monipuolisesti erilaisia ryhmäliikuntamuotoja (mm. grit, body pump, step-aerobic, zumba, spinning) sekä kuontosalityöskentelyä. Kurssi toteutetaan yhteistyössä viereisen Ladyline kuntokeskuksen kanssa.

LI11 Valtakunnallinen liikuntadiplomikurssi

Liikunnan lukiodiplomin suorittaminen on osoitus opiskelijan fyysisestä toimintakyvystä (liikuntakykyisyys), liikuntatiedoista (liikunnan tutkielma), harrastuneisuudesta tai erityisosaamisesta sekä yhteistyö- ja työskentelytaidoista. Lisäksi arviointikohteina ovat opiskelijan taito pohtia liikunnan merkitystä elämässään sekä taito analysoida omia liikunnan oppimisprosessejaan lukiokoulutuksen aikana. Kurssin suorittamisesta saattaa olla hyötyä jatko-opintopaikkaan hakiessa.

LI12 Kuntosalityöskentelyn kurssi

Kurssilla käydään läpi voimaharjoittelun eri muotoja, tutustutaan eri kuntosaliharjoitteisiin sekä harjoitellaan oman ohjelman laatimista ja sen mukaisesti harjoittelemista.

LI16 Elektronisen urheilun kurssi

Tavoitteena on että opiskelija tutustuu e-urheiluun ilmiönä, harjoittaa taitojaan e-urheilun harrastajana, perehtyy e-urheilun valmennukseen sekä soveltaa kurssilla oppimiaan tietoja ja taitoja e-urheilutapahtuman järjestämiseen.