Kemia

Espoon yhteislyseon lukiossa opiskellaan kemiaa, koska maailma tarvitsee kemiaa. Kemian avulla turvataan puhtaan veden saatavuus tulevaisuudessa. Kemiaa tarvitaan mm. terveydenhuollossa, uusien energialähteiden kehittelyssä, maataloudessa, elintarviketuotannossa, materiaalien valmistuksessa ja uusien kehittelyssä.

Valtakunnalliset pakolliset kurssit

Kemian opintoihin kuuluu vain yksi pakollinen kurssi, jota opiskellessasi saat tietää kemian merkityksestä nykyaikana ja jatko-opintomahdollisuuksista sekä työelämästä.

KE01 Kemiaa kaikkialla

Opiskelet atomin rakennetta ja kemistin tärkeintä työvälinettä: jaksollista järjestelmää. Opit päättelemään ja tutkimaan  alkuaineiden ja yhdisteiden ominaisuuksia. Käytät tietokoneen mallinnusohjelmistoja yhdisteiden rakenteiden tutkimisessa. Kurssilla pääset tekemään kemiallisen tutkimuksen. Kemia on kokeellinen luonnontiede.

Valtakunnalliset syventävät kurssit

Halutessasi syvempää ymmärrystä kemiasta, voit valita neljä syventävää kurssia. Yhdessä pakollisen kurssin kanssa ne muodostavat ns. pitkän kemian oppimäärän.

KE02 Ihmisen ja elinympäristön kemiaa

Kurssilla perehdyt kemian merkitykseen hyvinvoinnin ja terveyden kannalta mallintaen orgaanisten yhdisteiden rakenteita ja selittämään orgaanisten yhdisteiden ominaisuuksia rakenteen avulla. Uusina käsitteinä opit molekyylien avaruusrakenteen, isomerian ja ainemäärän. Opit kemiallisia työmenetelmiä, reagensseja ja opit liuosten valmistuksen vaiheet sekä pitoisuuslaskuja.  Opit mallintamaan orgaanisia yhdisteitä tietokoneohjelmien avulla.

KE03  Reaktiot ja energia

Tällä kurssilla kirjoitat kemiallisia reaktioita ja opit niiden soveltamista ympäristökemiassa ja energiaratkaisujen kannalta. Opit aineen ja energian häviämättömyydestä sekä kaasujen ominaisuuksista. Kemian kokeellisista tutkimusmenetelmistä opit ainakin titrauksen

KE04 Materiaalit ja teknologia

Käytyäsi tämän kurssin osaat käyttää ja soveltaa materiaaleihin ja teknologiaan liittyviä kemian käsitteitä jokapäiväisen elämän, ympäristön ja yhteiskunnan ilmiöissä, osaat laskennallista kemiaa sekä tutkia kokeellisesti ja malleja käyttäen materiaaleihin ja sähkökemiaan liittyviä ilmiöitä. Käytät tieto- ja viestintäteknologiaa.

KE05 Tasapainoreaktiot

Viides kemian kurssi: Nyt osaat käyttää ja soveltaa reaktioiden ja kemiallisen tasapainon käsitteitä jokapäiväisen elämän, ympäristön, yhteiskunnan ja teknologian ilmiöissä, tutkia kokeellisesti ja malleja käyttäen reaktioihin ja kemialliseen tasapainoon liittyviä ilmiöitä sekä käyttää laskennallisia ja graafisia malleja reaktionopeuden ja kemiallisen tasapainon kuvaamisessa, selittämisessä ja ennusteiden tekemisessä. Opit käyttämään tietokonepohjaisia mittausvälineitä.

Lukiokohtaiset soveltavat kurssit

Halutessasi vahvistaa kemiallista osaamistasi voit valita soveltavia kursseja, joita on kaksi erilaista.

KE06 Työkurssi

Kurssilla syvennät kokeellisen kemian työskentelyn taitojasi. Suunnittelet ja toteutat laboratoriotöitä, joista laadit raportin tai työselostuksen. Kurssin aikana on mahdollista tutustua johonkin ympäristötutkimukseen ja tutkimusraportteihin. Tieto- ja viestintäteknologiaa käytät monipuolisesti sekä tiedon hankinnan, käsittelyn että tulosten raportoinnin välineenä.

KE08 Abikurssi

Kurssilla kertaat lukiokemian keskeisiä reaktioita ja kvantitatiivista kemiaa. Opiskelet reaktiotyyppien tunnistamista ja laskennallista tarkastelua. Tähtäimessä ylioppilaskirjoitusten reaalikoe sekä jatko-opintojen pääsykokeet.