Filosofia

Filosofinen ajattelu tarkastelee koko todellisuutta ja eri tapoja hahmottaa sitä. Sen kysymyksenasettelujen tunteminen on olennainen osa yleissivistystä. Filosofiassa ongelmia jäsennetään käsitteellisesti ja keskustellen. Filosofisen ajattelun opiskeleminen harjaannuttaa punnitsemaan käsitysten perusteluja järkiperäisesti. Kyseenalaistavan ja perusteita etsivän luonteensa ansiosta filosofia auttaa hahmottamaan ja jäsentämään nykypäivän jatkuvasti kasvavaa informaatiotulvaa. Tällä tavoin filosofian opiskelu edistää opiskelijoiden yleisiä oppimisen ja ajattelun valmiuksia.

Filosofiassa opiskelija oppii jäsentämään käsitteellisesti arvoja, normeja ja merkityksiä koskevia kysymyksiä. Tämä edistää opiskelijan kykyä eettiseen pohdintaan ja sen ymmärtämiseen, mitä merkitystä erilaisilla tiedoilla ja taidoilla on yksilölle ja yhteiskunnalle. Filosofian opiskelu opettaa hahmottamaan laajoja käsitteellisiä kokonaisuuksia ja yhteyksiä. Se auttaa näkemään, miten eri tieteenalojen ja ajatteluperinteiden käsitykset rakentuvat ja eroavat toisistaan.

Filosofian opiskelu kehittää arvostelukykyä sekä edistää luovan ja itsenäisen ajattelun kehitystä. Filosofiassa tuetaan opiskelijoiden perusteltujen yksilöllisten näkemysten muodostamista ja kykyä osallistua järkiperäiseen keskusteluun. Kun opiskelijat paneutuvat filosofisiin kysymyksiin, joihin ei ole yksinkertaisia ratkaisuja, he oppivat muodostamaan ja perustelemaan omia näkemyksiään sekä samalla kunnioittamaan toisenlaisia perusteltuja näkemyksiä. Mutkikkaiden kysymysten pohdiskelu ryhmässä kasvattaa opiskelijoissa kykyä luottaa omiin ajattelutaitoihinsa ja yksilöllisiin mahdollisuuksiinsa selvittää vaikeitakin ongelmia. Filosofian opiskelu tukee opiskelijoiden kasvua aktiivisiksi ja vastuullisiksi sekä toisia ja yhdenvertaisuutta kunnioittaviksi kansalaisiksi.

Valtakunnalliset pakolliset kurssit

FI1 Johdatus filosofiseen ajatteluun

Keskeiset sisällöt 

 • mitä filosofia on, filosofisten kysymysten ja filosofisen ajattelun luonne filosofian perinteessä ja ajankohtaisiin ongelmiin sovellettuna
 • johdonmukaisen argumentaation ja pätevän päättelyn perusteet ja niiden harjoitteleminen suullisesti ja kirjallisesti
 • keskeisiä filosofisia peruskysymyksiä ja erotteluja: henki ja aine, vapaus ja välttämättömyys, käsitteellinen ja empiirinen, objektiivinen ja subjektiivinen
 • tiedon ja informaation, arkitiedon ja tieteellisen tiedon sekä tieteen ja pseudotieteen ero
 • tiedon ja argumentaation luonne eri tiedonaloilla: miten väitteitä muodostetaan, koetellaan ja perustellaan joissain lukion oppiaineissa

FI2 Etiikka

Keskeiset sisällöt 

 • moraali ja sitä pohtiva normatiivinen ja soveltava etiikka; hyve-, seuraus-, sopimus-, oikeus- ja velvollisuusetiikan perusteet
 • moraalin luonne normijärjestelmänä ja sen ero juridisiin ja tapanormeihin perustuviin järjestelmiin, moraalinen relativismi
 • filosofisia teorioita elämän hyvyydestä ja merkityksellisyydestä sekä hyvästä elämäntavasta
 • etiikka ja yksilön moraaliset ratkaisut: ihmissuhteet ja elämänvalinnat
 • eläimiä ja ympäristöä koskevia eettisiä kysymyksiä

Valtakunnalliset syventävät kurssit

FI3 Yhteiskuntafilosofia

Keskeiset sisällöt

 • yhteiskuntajärjestyksen ja yhteiskunnallisten instituutioiden olemassaolo ja oikeuttaminen: yksilö- ja yhteisökeskeiset teoriat yhteiskunnasta, yhteiskuntasopimusteoriat
 • oikeudenmukaisuuden eri muodot, niiden perusteleminen ja soveltaminen
 • vallan käsite ja muodot, vallan oikeuttaminen, demokratian muodot ja kilpailijat, anarkismi
 • työnjako, talous ja hyvinvointi, talouden toimintaperiaatteiden ja omistamisen
  oikeuttaminen
 • poliittiset ihanteet ja niiden toteuttaminen: vapaus, tasa-arvo ja solidaarisuus; konservatismi, liberalismi ja sosialismi; kansallisvaltiot ja globaali näkökulma
 • yhteiskunnalliset jännitteet ja ristiriidat sekä niiden ratkaiseminen: oikeusvaltio ja
  sen vaihtoehdot, yhteiskuntajärjestyksen luhistuminen – sodat, sisällissodat, terrori sekä holokausti ja muut kansanvainot yhteiskuntafilosofisina ongelmina
 • ajankohtaisia yhteiskunta filosofisia kysymyksiä: sukupuolen rakentuminen, informaatioteknologia, kulttuurien kohtaaminen, kestävän tulevaisuuden rakentaminen

FI4 Tieto, tiede ja todellisuus

Keskeiset sisällöt

 • metafysiikan keskeiset kysymykset ja käsitteet, erilaisia käsityksiä metafysiikan luonteesta ja todellisuuden perusrakenteesta
 • olemassaolon kysymyksiä: muutos ja pysyvyys, oliot ja ominaisuudet, mahdollinen ja välttämätön, reaalinen ja virtuaalinen
 • todellisuuden ilmeneminen ja hahmottaminen
 • totuuden luonne ja totuusteoriat
 • tiedon mahdollisuus ja rajat, tiedon oikeuttaminen
 • tieteellisen tutkimuksen luonne ja menetelmät, tieteellinen päättely; ilmiön, tutkimusaineiston, mallin ja teorian käsitteet sekä niiden keskinäinen suhde
 • selittäminen ja tieto luonnon- ja ihmistieteissä sekä formaaleissa tieteissä: tietäminen ja ennustaminen, ymmärtäminen ja tulkinta

Lukiokohtaiset soveltavat kurssit

Soveltavat kurssit sopivat kaikille lukiolaisille, jotka ovat kiinnostuneita filosofiasta.

FI06 Väittely

3. jakso 6.palkki

Haluaisitko oppia ilmaisemaan mielipiteesi ytimekkäästi? Sytytkö väittelyistä? Oletko kiinnostunut ajankohtaisista ilmiöistä? Haluatko vaikuttamisen taitoja? Kurssilla harjoittelemme mielipiteiden perustelemista väittely- ja keskusteluharjoituksin ajankohtaisista ilmiöistä.Kurssi arvioidaan hyväksytty / hylätty. Kurssisuoritus edellyttää läsnäoloa, harjoitusten suorittamista ja alustuspuheenvuoron pitämistä. Kurssi arvioidaan hyväksytty / hylätty.

Väittelykurssilla harjoitellaan perustelemista ja vaikuttamista – kovin vääntö syntyi lasten pelaamisesta

En tiedä sinusta, mutta minä tiedän vasta mitä ajattelen, kun pääsen sanoittamaan ajatuksiani. Kirjoittaminen on siihen parasta, mutta keskustelu hauskinta. Mitä kiivaampaa sitä hauskempaa! Jos sytyt keskustelusta, haluat kehittää ilmaisuasi ja parantaa ajatteluasi, niin väittelykurss
Lue lisää

Alumni 2016: Patricia Nyberg

Asun tällä hetkellä Tukholmassa ja opiskelen kolmatta vuotta liiketaloutta Tukholman yliopistossa. Elämääni kuuluvat niin sunnuntaibrunssit kaupungilla, kuin kansantaloustieteen käyrätkin. Siinä sivussa työskentelen konsulttina Klarna Bankenissa ja taloushallinnon assistenttina. Hekti
Lue lisää

Alumni 2015: Alex Lähdekorpi

Et opiskele ketään muuta kuin itseäsi varten. Ystävien hyväksyntä huonolle koulumenestykselle ei auta jatko-opintoihin hakiessa.
Lue lisää