Englanti

Meillä englannin opiskelu on hauskaa ja interaktiivista! Pääset opintojesi aikana tekemään kulttuuriportfoliota, pitämään esityksiä ja puheita, osallistumaan väittelyyn, tutkimaan globaaleja ilmiöitä ja tietysti valmistautumaan ylioppilaskirjoituksiin. Pakollisiin perusopintoihin kuuluu kuusi kurssia ja syventävistä löytyy kestävän kehityksen teemoihin keskittyvä kurssi ja suullisen kielitaidon kurssi, johon kuuluu suullisen kielitaidon diplomi. Lukiossamme on käytössä Studeon täysin digitaalinen oppimateriaali, minkä avulla pääset seuraamaan opintojesi edistymistä reaaliajassa ja tekemään paljon drillaavia, pelillisiä harjoituksia, joiden avulla kielitaito karttuu. Tarjolla on harvinaisen monta lukiokohtaista soveltavaa kurssia, jotka avartavat maailmankatsomusta ja antavat lisävalmiuksia tulevaisuuden opintoihin ja työelämään. Saatat jopa päästä matkustamaan ulkomaille harjoittelemaan englannin kieltä tositilanteissa!

Valtakunnalliset pakolliset kurssit

Englannin opintoihin kuuluu kuusi pakollista kurssia, jotka on suoritettava järjestyksessä ja joiden jälkeen sinulla on oikeus osallistua ylioppilaskirjoituksiin. Suosituksena on kuitenkin myös valita muutamia syventäviä sekä lukiokohtaisia kursseja, jotta kielitieto olisi tarpeeksi laaja. 

ENA01 Englannin kieli ja maailmani

Kurs­sil­la kar­toi­te­taan opis­ke­li­jan kie­li­tai­don eri osa-alu­ei­den osaa­mis­ta ja ke­hit­tä­mi­sen koh­tei­ta, ana­ly­soi­daan ja ar­vi­oi­daan omia kiel­ten­o­pis­ke­lu­tai­to­ja, ase­te­taan ta­voit­tei­ta eng­lan­nin opis­ke­lul­le ja et­si­tään kei­no­ja oman ja yh­tei­sen osaa­mi­sen ke­hit­tä­mi­sek­si. Kurs­sil­la poh­di­taan maa­il­man kie­lel­lis­tä moni­muo­toi­suut­ta, eng­lan­nin kiel­tä glo­baa­li­na il­mi­ö­nä sekä kie­li­tai­toa vä­li­nee­nä kas­vat­taa kult­tuu­ris­ta osaa­mis­ta. Aihe­pii­rit ja ti­lan­teet liit­ty­vät opis­ke­luun, nuo­ren elä­män­pii­riin ja kie­len­käyt­tö­tar­pei­siin.

ENA02 Ihminen verkostoissa

Kurs­sil­la har­joi­tel­laan toi­min­taa kie­lel­li­sel­tä ja kult­tuu­ri­sel­ta vaa­ti­vuu­del­taan eri­lai­sis­sa vuo­ro­vai­ku­tus­ti­lan­teis­sa eri vies­tin­tä­ka­na­via käyt­tä­en, myös kan­sain­vä­li­ses­sä kon­teks­tis­sa. Sy­ven­ne­tään tai­toa toi­mia ak­tii­vi­se­na kes­kus­te­li­ja­na ja tois­ta kuun­te­le­va­na kie­len­käyt­tä­jä­nä. Har­jaan­nu­te­taan tai­toa muo­toil­la mie­li­pi­tei­tä sekä käy­dä mer­ki­tys­neu­vot­te­lu­ja. Moni­puo­lis­te­taan eri­lai­sis­sa vuo­ro­vai­ku­tus­ti­lan­teis­sa tar­vit­ta­vien stra­te­gi­oi­den va­li­koi­maa. Kurs­sil­la kä­si­tel­lään ih­mis­suh­tei­siin liit­ty­viä tee­mo­ja ja nii­den yh­tey­des­sä psyyk­kis­tä, fyy­sis­tä ja so­si­aa­lis­ta hy­vin­voin­tia. Poh­di­taan myös tek­no­lo­gi­an ja di­gi­ta­li­saa­ti­on mer­ki­tys­tä vuo­ro­vai­ku­tuk­sel­le ja hy­vin­voin­nil­le.

ENA03 Kulttuuri-ilmiöitä

Kurs­sil­la laa­jen­ne­taan ja sy­ven­ne­tään opis­ke­li­joi­den moni­luku­tai­toa. Kurs­sil­la teh­dään eri teks­ti­la­jien tuo­tok­sia pai­not­ta­en teks­ti­la­jil­le omi­nais­ta kie­lel­lis­tä tark­kuut­ta. Aihe­pii­rei­nä ovat eri­lai­set kult­tuu­ri­set il­mi­öt, eng­lan­nin­kie­li­set me­di­at sekä luo­va toi­min­ta.

ENA04 Yhteiskunta ja ympäröivä maailma

Kurs­sil­la ke­hi­te­tään tie­don­han­kin­ta­tai­to­ja ja kriit­tis­tä luku­tai­toa sekä har­joi­tel­laan ak­tii­vis­ta toi­mi­juut­ta eng­lan­nin kie­lel­lä. Tu­tus­tu­taan eri­lai­siin yh­teis­kun­nal­li­sis­ta il­mi­öis­tä käy­tä­viin kes­kus­te­lui­hin eri­tyi­ses­ti ak­tii­vi­sen kan­sa­lai­suu­den näkö­kul­mas­ta.  Poh­di­taan yk­si­löi­den ja yh­tei­sö­jen vas­tui­ta ja toi­min­ta­mah­dol­li­suuk­sia, ku­ten ih­mis­oi­keus­ky­sy­myk­siä ja vai­kut­ta­mis­mah­dol­li­suuk­sia kan­sa­lais­yh­teis­kun­nas­sa.

ENA05 Tiede ja tulevaisuus

Kurs­sil­la sy­ven­ne­tään teks­tin tul­kin­nan ja tuot­ta­mi­sen sekä tie­don­han­kin­nan tai­to­ja ha­ke­mal­la tie­toa opis­ke­li­joi­ta kiin­nos­ta­vis­ta tie­don- ja tie­teen­a­lois­ta. Har­jaan­nu­taan ja­ka­maan omia tie­toon tai mie­li­pi­tee­seen pe­rus­tu­via näkö­kan­to­ja. Poh­di­taan eri­lai­sia tu­le­vai­suu­den­vi­si­oi­ta eri­tyi­ses­ti tek­no­lo­gi­an ja di­gi­ta­li­saa­ti­on näkö­kul­mis­ta sekä eng­lan­nin kie­len ase­maa kan­sain­vä­li­se­nä tie­teen ja tek­no­lo­gi­an kie­le­nä. Aihe­pii­rit nou­se­vat eri tie­don- ja tie­teen­a­lois­ta.

ENA06 Opiskelu, työ ja toimeentulo

Kurs­sil­la sy­ven­ne­tään kä­si­tys­tä kie­li­tai­dos­ta työ­e­lä­mä­tai­to­na ja so­si­aa­li­se­na pää­o­ma­na. Tu­tus­tu­taan teks­ti­la­jei­hin, joi­ta opis­ke­li­jat koh­taa­vat mah­dol­li­sis­sa jat­ko-opin­nois­sa tai työ­e­lä­mäs­sä. Poh­di­taan jat­ko-opin­to- tai ura­suun­ni­tel­mia ja työn­te­koa myös kan­sain­vä­li­ses­sä kon­teks­tis­sa. Kä­si­tel­lään ta­lous­a­si­oi­ta, jot­ka liit­ty­vät it­se­näis­ty­vän, työ­e­lä­mään as­tu­van nuo­ren elä­män­pii­riin, sekä laa­jem­pia ta­lou­den il­mi­öi­tä.

Valtakunnalliset syventävät kurssit

Kurs­seil­la sy­ven­ne­tään opis­ke­li­jan tai­toa käyt­tää eng­lan­nin kiel­tä eri tar­koi­tuk­siin. Kurs­seil­la har­joi­tel­laan teks­tien tul­kit­se­mis­ta ja tuot­ta­mis­ta yk­sin ja yh­des­sä sekä ker­ra­taan kie­li­tie­toa opis­ke­li­joi­den tar­pei­den mu­kaan. Kurs­sit kannattaa suorittaa 2. tai 3. lukuvuonna.

ENA07 Kestävä elämäntapa

Kurs­sil­la sy­ven­ne­tään tai­toa tul­ki­ta ja tuot­taa eng­lan­tia eri­lai­sis­sa kir­jal­li­sis­sa vuo­ro­vai­ku­tus­ti­lan­teis­sa ja eri­lai­sil­le ylei­söil­le. Kurs­sil­la ana­ly­soi­daan tai tuo­te­taan eri teks­ti­la­jien teks­te­jä, ku­ten fik­tii­vi­siä tai ei-fik­tii­vi­siä, ker­to­via, ku­vaa­via, poh­ti­via, oh­jaa­via tai kan­taa ot­ta­via teks­te­jä. Kurs­sil­la jat­ke­taan oppi­mää­rän pa­kol­lis­ten kurs­sien tee­mo­jen kä­sit­te­lyä eko­lo­gi­sen, ta­lou­del­li­sen sekä so­si­aa­li­ses­ti ja kult­tuu­ri­ses­ti kes­tä­vän elä­män­ta­van näkö­kul­mas­ta ot­ta­en huo­mi­oon opis­ke­li­joi­den tar­peet tai kiin­nos­tuk­sen koh­teet.

ENA08 Viesti ja vaikuta puhuen

Kurs­sil­la sy­ven­ne­tään tai­toa tuot­taa kiel­tä suul­li­ses­ti, tai­toa ym­mär­tää pu­hut­tua kiel­tä ja ra­ken­taa di­a­lo­gia. Van­ken­ne­taan pu­hu­mi­sen su­ju­vuut­ta sekä har­joi­tel­laan val­mis­te­lua edel­lyt­tä­vää suul­lis­ta tuot­ta­mis­ta. Kurs­sil­la ker­ra­taan oppi­mää­rän pa­kol­li­sil­la kurs­seil­la kä­si­tel­ty­jä aihe­pii­re­jä tai nii­tä täy­den­ne­tään opis­ke­li­joi­den tar­pei­den mu­kaan. Kurssin valmentaa valtakunnallista suullista koetta varten, jonka voi suorittaa kurssin lopuksi ja saada siitä valmistumisen yhteydessä diplomin omasta suullisesta kielitaidostaan.

Lukiokohtaiset soveltavat kurssit

Suurin osa näistä kursseista soveltuvat kaikille 1. – 3. vuositason opiskelijoille, jotka haluavat syventää englannin kielitaitoansa ja harrastaa englantia eri aiheiden parissa. Moni kursseista avaa myös ovia korkeakoulumaailmaan ja ulkomaille.

ENA9 Englannin tukikurssi: Right on!

Kurs­si on tar­koi­tet­tu niil­le, jot­ka ko­ke­vat eng­lan­nin opis­ke­lun haas­teel­li­sek­si ja kaipaavat kertausta peruskoulussa opittuihin asioihin. Kurs­sil­la käydään läpi rau­hal­li­seen tah­tiin lukion ensimmäisten kurssien pe­rus­kie­li­oppia ja sa­nas­toa sekä harjoitellaan lukiossa vaadittavia opiskelutekniikoita hauskalla ja osallistavalla tavalla.

ENA10 Englannin abikurssi: Ready, Set, Go!

Lukuvuonna 2019-20: 1., 2. jakso ja 3. jakso
Abikurs­sil­la har­joi­tel­laan ylioppilaskirjoituksia varten vaadittavaa korkean ta­son kuul­lun­ym­mär­tä­mis­tä ja teks­ti­nym­mär­tämis­tä, sekä eri­lais­ten teks­ti­tyyp­pien laa­ti­mis­ta. Sa­nas­toa ja kie­len ­hal­lin­taa harjoitellaan suullisten, kirjallisten sekä drillaavien harjoitusten avulla. Kurssin voi helposti suorittaa itsenäisestikin, sillä käytössä oleva Tabletkoulun kurssikirja ohjaa itsenäiseen työskentelyyn. Kurs­sin ai­ka­na jär­jes­te­tään mah­dol­li­suus osal­lis­tua eng­lan­nin pre­li­mi­nää­rikokeeseen Abitti-ympäristössä, joka simuloi oikeaa koetilannetta. Kaikilla abeilla on oikeus osallistua preliminäärikokeeseen riippumatta siitä, suorittavatko he abikurssia.

ENA11 English Literature and Creative Writing

Let’s get creative!

Lukuvuonna 2019-20: 2. jakso, 1. palkki
Englanninkielisen kirjallisuuden ja luovan kirjoittamisen soveltavalla kurssilla pääset seikkailulle tarinoiden maailmaan. Kurssilla tutustut eng­lan­nin­kie­li­seen kir­jal­li­suu­teen ja kirjoitat luovia tekstejä eri tyylilajeja kokeillen. Lukemalla erilaisia kaunokirjallisia tekstejä opit myös kirjoittamaan paremmin, ja kummatkin kartuttavat kielitaitoa ja sanastoa muita englannin opintoja sekä ylioppilaskirjoituksia mielessä pitäen. Kurssilla esitellään klassikot kuten William Shakespeare, Jack London ja Mary Shelley, tutkitaan miten kaunokirjallisuus on muuttanut maailmaa vaikuttamalla politiikkaan, tutustutaan eri kirjallisuudenlajeihin scifistä romantiikkaan ja salapoliisikertomuksiin sekä sukelletaan maailmankirjallisuuden pariin. Lopuksi voit toteuttaa jonkun laajemman luovan projektin kuten oman elokuvan tekemisen, novellin tai runon kirjoittamisen, ja julkaisun taittamisen.

ENA12 / TO01 Young Scientific Minds

Lukuvuonna 2019-20: 4. jakso, 4. palkki
Do you have a scientific mind? Are you curious about how the world works? Come and quench your thirst for knowledge by joining other young scientists on a journey of discovery. This course will allow you to do research on a topic that has always intrigued you in geography, biology, physical education, history, the arts, mathematics, physics, chemistry, technology, psychology, religion, or the social sciences. Your study can be multidisciplinary or focus on just one discipline. All the studies will be written in English and published in an online academic magazine made by the students. We will be working closely with Aalto University, the University of Helsinki, Technologies Industry of Finland and other research institutions. The course includes excursions and lectures by visiting scholars and experts. Students completing this course will all get a diploma and the chance to participate in the biannual CERN Science Course (FY10) to Switzerland.

ENA14 / TO03 The Model UN Conference in New York

Lukuvuonna 2019-20: 3. jakso
Haaveiletko tulevaisuudesta kansainvälisten tehtävien parissa? Englannin ja yhteiskuntaopin yhteistyökurssi tarjoaa mahdollisuuden oppia kansainvälistä yhteistyötä ja vaikuttamista autenttisessa ympäristössä. Valittu ryhmä opiskelijoita matkustaa noin viikoksi New Yorkiin helmi-maaliskuussa, missä delegaatio osallistuu kansainväliseen malli-YK-konferenssiin (NHSMUN) ja vierailee mm. Yhdistyneiden kansakuntien pääkonttorissa, Suomen konsulaatissa ja YK:n edustustossa. Konferenssiin osallistumisesta saa diplomin ja kokemuksesta on paljon hyötyä tulevaisuuden jatko-opintoja suunnitellessa ja uravalintoja tehdessä. Suosituksena on ensin käydä YH09 / TO03 Global Citizenship and the UN, missä pääsee tutustumaan Yhdistyneiden kansakuntien toimintaan ja osallistumaan YK-kokouksien simulaatioihin englanniksi ja suomeksi.

ENA20 English Club

Lukuvuonna 2019-20: 5. jakso, 6. palkki
Tämä kurs­si on sinulle, joka harrastat englannin kieltä ja innostut kielistä! Suun­nit­te­let ken­ties tu­le­vai­suu­des­sa kor­ke­a­kou­lu­o­pin­to­ja, joihin kuuluvat englannin kieli ja olet kiin­nos­tu­nut tu­tus­tu­maan yli­o­pis­to­maa­il­maan opin­to­vie­rai­lu­jen mer­keis­sä. Ha­lu­at tut­kia mu­sii­kin, elo­ku­vien ja kir­jal­li­suu­den kiel­tä sekä nau­tit luo­vas­ta sekä tie­teel­li­ses­tä kir­joit­ta­mi­ses­ta myös eng­lan­nin kie­lel­lä. Väit­te­le­mi­nen eng­lan­nik­si kieh­too si­nua ja ha­lu­at ke­hit­tää suul­li­sia kie­li­tai­to­ja­si väit­te­ly­har­joi­tuk­sil­la, mah­dol­li­ses­ti jopa osal­lis­tua väit­te­ly­ki­saan. Kurs­sin tar­kem­pi si­säl­tö rää­tä­löi­dään opis­ke­li­ja­ryh­män kiin­nos­tus­ten mu­kaan. Kurs­sin ar­vi­oin­ti ei pe­rus­tu kurs­si­ko­kee­seen, vaan opis­ke­li­joi­den osal­lis­tu­mis­ak­tii­vi­suu­teen ja tuo­tok­siin. Mahdollisuuksien mukaan kurssin puitteissa toteutetaan Lontoon kulttuurimatka.

YH09 / TO03 Global Citizenship and the UN

Lukuvuonna 2019-20: 2. jakso, 8. palkki
Tiesitkö, että EYL on YK-koulu? Tällä kurssilla tutustut Yhdistyneiden kansakuntien toimintaan tutkimalla kestävän kehityksen tavoitteita ja osallistumalla YK-kokouksien simulaatioihin englanniksi ja suomeksi. Kurssilla tehdään tiiviisti yhteistyötä Suomen YK-liiton ja Suomen YK-nuorten kanssa (Maailman parhaat uutiset ja PowerTalk-roolipeli) ja järjestetään vierasluentoja sekä vierailuja (mm. eduskunta ja erilaiset kansalaisjärjestöt kuten UN Women). Kurssin aikana pääset myös suunnittelemaan YK päivää lukiossamme ja ideoimaan kummilapsitoimintaa sekä hyväntekeväisyystempauksia. Tälle kurssille osallistuneiden joukosta valikoidaan ansioituneimmat opiskelijat, jotka saavat kunnian osallistua EYL:n delegaationa vuosittain New Yorkissa pidettävään Malli YK-konferenssiin (NHSMUN). Kurssin aikana suoritetaan Maailmankansalaisen kypsyyskoe, johon kuuluu laaja yksin tai pareittain tehtävä projektityö YK:n teemoista ja josta saa erillisen Suomen YK-liiton antaman diplomin.

HI11 / TO01 History in English

Lukuvuonna 2019-20: 4. jakso, 1. palkki
Kiehtovatko sinua historialliset aiheet kuten Etelä-Afrikan apartheid, orjuus Yhdysvalloissa tai toinen maailmansota? History in English -kurs­sil­la tu­tus­tu­taan maa­il­man­his­to­ri­an va­paus­tais­te­lui­hin teks­tin ja ku­van avul­la eng­lan­nin kie­lel­lä. Ope­tus koos­tuu lu­en­nois­ta, ryh­mä­töis­tä, kes­kus­te­lu­tuo­ki­ois­ta, elokuvista, op­pi­lai­den esi­tel­mis­tä ja ret­kis­tä. Kurs­si so­vel­tuu kai­kil­le, jot­ka haluavat syventyä lähihistoriaan ja hioa englanninkielen taitojaan autenttisen materiaalin parissa. Kurssin suorittaneet saavat diplomin.

TO2 Build your own escape room – luovaa ongelmanratkaisua pakopelien avulla

Lukuvuonna 2020-21
Kurssilla tutustutaan luovaan ongelmanratkaisuun erilaisten pulmien ja pakopelien kautta sekä itse pelaamalla että pakopelejä rakentamalla.Kurssin tavoitteena on, että opiskelija suunnittelee ja toteuttaa yhteistyössä muiden opiskelijoiden kanssa johonkin ilmiöön tai aihepiiriin liittyvän pakohuoneen ja raportoi prosessista englanniksi. Samalla hän kehittää osaamistaan tieto- ja viestintäteknologiassa. Lisäksi tavoitteena on, että opiskelija saa tilaisuuksia oppiainerajat ylittävään työskentelyyn ja yhteistyöhön mm. matematiikassa ja englannissa. Kurssi vahvistaa kielellistä osaamista englannissa ja tukee erilaista matemaattista-ajattelua.

Opiskelijoilta pyydetään kurssille vapaamuotoinen hakemus englanniksi. Lisäksi heiltä vaaditaan muutaman kympin mahdollista omavastuuta (pakohuoneiden pelaamiseen). Kurssi on tarkoitus toteuttaa yhteistyössä erään pakopeliyrityksen kanssa.