Biologia

Biologian opetuksen tehtävänä on tukea sinun luonnontieteellisen ajattelun kehittymistä ja lisätä ymmärrystä biologian merkityksestä, sekä siitä miten voit hyödyntää biologista tietoa arki- ja työelämässä. Biologian opetuksessa sinulle välittyy kuva kestävän elämäntavan välttämättömyydestä ja luonnonvaroja säästävän kiertotalouden merkityksestä. Biologian opetus auttaa sinua ymmärtämään elollisen luonnon rakennetta, toimintaa ja vuorovaikutussuhteita molekyyli- ja solutasolta biosfääriin. Opetuksen tuella ymmärrät myös evoluution merkityksen eliökunnan kehittymisessä. Biologian opetukselle on ominaista havainnointiin ja kokeellisuuteen perustuva tiedonhankinta, tutkimuksellisuus sekä aktivoivat ja vuorovaikutteiset työ- ja toimintatavat. Arviointi ohjaa sinua tulemaan tietoiseksi omista työskentelytavoistasi ja kehittämään omaa osaamistasi.

Valtakunnalliset pakolliset kurssit

Biologian kahden pakollisen kurssin jälkeen sinulla on peruskäsitys biologian käsitteistä ja merkityksestä.

BI01 Elämä ja evoluutio

Kurssilla perehdytään elämän edellytyksiin ja kaikille eliöille tunnusomaisiin piirteisiin. Kurssilla tutustutaan myös biologian tapaan hankkia ja kuvata tietoa sekä biologiaan osana luonnontieteellistä ajattelua. Keskeinen näkökulma kurssilla on evoluutio ja sen merkityksen ymmärtäminen. Keskeiset sisällöt:

 • Biologian tieteenalat ja tutkimusmenetelmät
 • Solu elämän perusyksikkönä, sen rakenne ja energiatalous
 • DNA ja geenien ilmeneminen
 • Evoluutio, lajien synty ja häviäminen

BI02 Ekologia ja ympäristö

Kurssi tarkastelee ekologian perusteita ja elämän monimuotoisuutta sekä sen uhkia Suomessa ja muualla maailmassa. Kurssin tavoitteena on ymmärtää luonnon ympäristön toiminta ja kestävän elämäntavan välttämättömyys. Keskeiset sisällöt:

 • Ekologian perusteet
 • ympäristön ja eliöiden väliset vuorovaikutukset
 • luonnon monimuotoisuus
 • Ympäristöongelmat, niiden syyt ja ratkaisumahdollisuudet
 • toiminta kestävän elämäntavan edistämiseksi

Valtakunnalliset syventävät kurssit

BI03 Solu ja perinnöllisyys

Kurssin tarkoituksena on auttaa opiskelijaa syventämään ymmärrystä solun rakenteesta ja toiminnasta. Kurssin tavoitteena on syventää osaamista solun toiminnasta ja eliöiden rakenteista, sekä hahmottaa perinnöllisyyden perusteet. Keskeiset sisällöt:

 • Solu tutkimuskohteena
 • Solujen lisääntyminen
 • Periytymisen perusteet

BI04 Ihmisen biologia

Kurssilla perehdytään ihmisen anatomiaan ja fysiologiaan. Kurssin tavoitteena on oppia ymmärtämään oman kehon toimintaa. Keskeiset sisällöt:

 • Energia, aineenvaihdunta ja sen säätely
 • Liikkuminen
 • Elintoimintojen säätely
 • Lisääntyminen

BI05 Biologian sovellukset

Kurssin tarkoituksena on, että opiskelija ymmärtää biologisen tutkimuksen merkityksen tulevaisuuden ongelmien ratkaisemisessa. Kurssilla perehdytään biologian erilaisiin sovelluksiin. Tavoitteena on ymmärtää biologian innovaatioiden ja sovellusten merkitys yhteiskunnassa. Keskeiset sisällöt:

 • Bioteknologian sovellukset ja merkitys
 • Mikrobiologian sovellukset ja merkitys
 • Geeniteknologian sovellukset ja merkitys
 • Kasvi- ja eläinjalostus

Lukiokohtaiset soveltavat kurssit

Erityisesti mikäli kirjoitat biologian ylioppilaskokeissa, kannattaa suorittaa myös kertauskurssi ja työkurssi.

BI06 Kertauskurssi

Ota suoraan yhteyttä opettajaan biologian kertaustunneista. Kertausta saatetaan järjestää tukitunteina.

BI07 Biologian työkurssi

Opitko paremmin tekemällä kuin lukemalla? Tämä kurssi voi olla juuri sinulle tarkoitettu! Biologian työkurssilla pääset tekemään laboratoriotöitä ja preparointeja. Kurssilla syvennytään monipuolisesti biologian pakollisten ja syventävien kurssien aihepiireihin. Lukuvuonna 2019-2020 kurssilla muun muassa eristettiin DNA:ta banaanista, kasvatettiin papuja, herneitä ja krasseja, tutkittiin rapuja ja kaloja sekä määritettiin veriryhmät. Kurssilla kävi vierailija WWF:ltä ja Helsingin yliopistosta.